Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 15.3 w Kolonii Łomnickiej.

Burmistrz Olesna ogłasza

na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.)

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olesno:

 

         Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Kolonia Łomnicka w Gminie Olesno, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Oleśnie jako działka nr 15/3 o pow. 0,0777 ha, opisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Oleśnie jako KW nr OP1L/00011665/1. Działka nr 15/3 stanowi nieużytek, na którym znajduje się zbiornik wodny oznaczony symbolem WR (tereny zbiorników retencyjnych).

         Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej. W sąsiedztwie działki nr 15/3 znajduje się sieć elektroenergetyczna, wodociągowa i telekomunikacyjna. Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego nie został sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno, zatwierdzonym uchwałą nr XVIII/142/19 Rady Miejskiej w Oleśnie, z dnia 26 listopada 2019 roku, przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej (symbol M). Dla działki nr 15/3 nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Cena wywoławcza: 8.000 złotych netto.

Sprzedaż odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu, określonego w dniu sprzedaży tej nieruchomości na mapie zasadniczej prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oleśnie, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem, który nie wyklucza istnienia w terenie innych niewykazanych na tej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych, przy czym w przypadku związanych z tym faktem ewentualnych kolizji projektowych, Nabywca przenosi stosowne media na własny koszt, po dokonaniu przewidzianych prawem uzgodnień i uzyskaniu pozwoleń.

         Nabywca pokrywa koszty zawarcia umowy notarialnej.

         Termin zagospodarowania nieruchomości: 3 lata.

         Przetarg odbędzie się 08 czerwca 2021 roku o godz. 1000 w sali nr 114 Urzędu Miejskiego w Oleśnie. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej netto, wpłaconego w kasie Urzędu Miejskiego, lub na konto ING Bank Śląski S.A. O/Olesno Nr 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902 do dnia 02.06.2021 roku, przy czym za dzień wpłaty uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Gminy Olesno.

         W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy, wymagany jest aktualny wypis z rejestru sądowego lub wydruk CEIDG. Osoby reprezentujące mocodawców przedkładają potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa, a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

         Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, lub zwrócone po zamknięciu przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości będzie uchylać się od podpisania aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

      Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami - 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia - upłynął 22 lutego 2021 roku. Nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami ani długami wobec osób trzecich.

      Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga uzyskania promesy wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278).

Szczegółowe informacje: Urząd Miejski w Oleśnie, ul. Pieloka 21, pokój nr 211, tel.: 34-350-91-81; e-mail: .

       Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2, przetarg odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Niezbędne będzie zachowanie wymaganych odstępów między osobami oraz ich obecność w maskach i rękawiczkach. Obowiązkowa jest też dezynfekcja rąk. Pojemniki z płynem odkażającym umieszczone są przy wejściach do Urzędu.

Osoby które wpłacą wadium na przetarg - dzień przed planowanym terminem przetargu - proszone są o kontakt telefoniczny z nr 343509181 w celu potwierdzenia miejsca przeprowadzenia przetargu. Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników, jak również z uwagi na konieczność dochowania wymogów sanitarnych istnieje bowiem możliwość zmiany miejsca przetargu.

Skan oryginału.

PDFI przetarg ogłoszenie sprzedaż działki nr 15.3 Kolonia Łomnicka staw.pdf (1,11MB)

Zdjęcia nieruchomości:

DSC_0115.jpeg  DSC_0109.jpeg

Mapki

Działka nr 15.3 Kolonia Łomnicka - mapka.jpeg Działka nr 15.3 mapka 2.png

Olesno, dnia 30 kwietnia 2021 roku

                                                           Burmistrz Olesna

                                                                                                                                                       Sylwester Lewicki