Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie nr Z.III.6220.2.2021 z dnia 6 maja 2021 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w miejscowości Łowoszów"

Olesno, dnia 6 maja 2021 roku

Z.III.6220.2.2021

Z A W I A D O M I E N I E
o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 74  ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247), w trakcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w miejscowości Łowoszów” planowanego do realizacji na działkach ewidencyjnych nr: 58/1, 59/1, 136a/1, 137/1, 138/1, 139/1, 133/1, 140/1, 141/1, 142/1, 143/1, 144/1, 145/1, 146/1, 147/1, 148/1, 62/1, 161/1, 57/1, 139/1, 140/1, 133/1, 141/1, 142/1, 143/1, 144/1, 145/1, 146/1 k.m. 1, nr: 111, 195/123, 126, 211/127, 130, 131, 141/109, 189/110, 178/110, 211/127, 130,131, 141/109, 179/138 k.m. 2, nr:  31, 75/6, 123/32, 48, 2 k.m. 4, 211/52, 75/28, 77/28, 201/27, 200/27, 69, 186/25, 63, 180/25, 77/28, 201/27, 200/27, 65, 186/25 k.m. 6, nr: 41, 40, 154/42, 179/138, 77, 43, 87/44, 91/53, 74, 168/34, 170, 57/1, 154/42, 75, 41, 40, 43, 87/44, 90/33, 168/34, 170, 91/53, 92/53, 24, 4, 5 k.m. 7 obręb Łowoszów i działkach nr: 3501, 3502, 3504 obręb Olesno

zawiadamiam strony postępowania

  1. O wezwaniu nr WOOŚ.4220.151.2021.BB.1 z dnia 14.04.2021 r. w zakresie przedłożenia wykazu drzew przeznaczonych do wycinki wraz z określeniem ich gatunku, wymiarów oraz stanu zdrowotnego.
  2. O opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 30.04.2021 r.  nr WOOŚ.4220.151.2021.BB.2 nie stwierdzającej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
  3. O opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie nr NZ.9022.4.14.2021.LŚ z dnia 16.04.2021 r. nie stwierdzającej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko;
  4. O opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu nr GL.ZZŚ.3.435.86.2021.DB z dnia 14.04.2021 r. nie stwierdzającej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, wskazującej jednocześnie na konieczność określenia w decyzji warunków realizacji inwestycji;
  5. O możliwości zapoznania się z dokumentacją ww. sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni, od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, która wyłożona jest do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

Z upoważnienia Burmistrza
Kierownik Wydziału Infrastruktury
i Zarządzania Nieruchomościami
Kamil Brzęczek          

Zawiadomienie zamieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • tablicy ogłoszeń w miejscowości Łowoszów.