Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie nr Z.III.6220.3.2021 z dnia 11 maja 2021 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 wraz ze zmianą je przebiegu w miejscowości Olesno"

 

Olesno, dnia 11 maja 2021 roku

Z.III.6220.3.2021

Z A W I A D O M I E N I E
o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 74  ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247), w trakcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 wraz ze zmianą jej przebiegu w miejscowości Olesno” planowanego do realizacji na działkach ewidencyjnych nr: 137, 139, 556, 563, 565, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 576, 588 obręb Olesno.

zawiadamiam strony postępowania

  1. O opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie nr NZ.9022.4.15.2021.LŚ z dnia 26.04.2021 r. nie stwierdzającej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko;
  2. O opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 29.04.2021 r.  nr WOOŚ.4220.168.2021.AW nie stwierdzającej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
  3. O opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu nr GL.ZZŚ.3.435.95.2021.DB z dnia 27.04.2021 r. nie stwierdzającej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, wskazującej jednocześnie na konieczność określenia w decyzji warunków realizacji inwestycji;
  4. O możliwości zapoznania się z dokumentacją ww. sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni, od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, która wyłożona jest do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

 

                      Z upoważnienia Burmistrza
                    Kierownik Wydziału Infrastruktury
                    i Zarządzania Nieruchomościami
                            Kamil Brzęczek     

          

Zawiadomienie zamieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie.