Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie nr Z.III.6220.4.2021 z dnia 7 maja 2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej (...)" dz. ewid. nr 434/192, 435/192 k.m.2 obręb Sowczyce

Olesno, dnia 7 maja 2021 roku

Z.III.6220.4.2021

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 74  ust. 3  oraz art. 73 ust. 1  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (T. j. Dz. U. z 2021 poz. 247),

Burmistrz Olesna
zawiadamia strony postępowania

  1. O wszczęciu na wniosek z dnia 8 kwietnia 2021 r. PCWO Energy Projekt Sp. z o.o., ul. Św. Leonarda 9, 25-311 Kielce, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 434/192, 435/192 w miejscowości Sowczyce, gmina Olesno” planowanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 434/192, 435/192 k.m. 2 obręb Sowczyce.
  2. O wystąpieniu w pismach nr Z.III.6220.4.2021 z dnia 11 maja 2021 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu o opinię, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.
  3. O braku możliwości załatwienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, w terminie określonym w art. 35 § 3 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ze względu na konieczność przeprowadzenia postępowania zgodnie z ustawą ooś. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosku to 30.06.2021 r.
  4. O możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, która wyłożona jest do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106), ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

           Uwagi i wnioski można wnosić w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia.

            Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

                                                                                                            Z upoważnienia Burmistrza
                                                                                                       Kierownik Wydziału Infrastruktury
                                                                                                        i Zarządzania Nieruchomościami
                                                                                                                     Kamil Brzęczek

 

Zawiadomienie zamieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sowczyce,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie.