Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie nr Z.III.6220.19.2019 z dnia 12.05.2021 w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowie stacji bazowej sieci transmisji danych(...)" dz. nr 69/3 k.m.4 obręb Świercze

Olesno, dnia 12 maja 2021 roku

Z.III.6220.19.2019

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021, poz. 735), w związku z art. 74  ust. 3  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 247), zwanej dalej ustawą ooś, w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek pełnomocnika Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, z dnia 22 października 2019 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji bazowej sieci transmisji danych oznaczonej jako BT_20117_Olesno_Północ w skład której wchodzi wieża stalowa kratowa h=50,0 m n.p.t. wraz z zagospodarowaniem i wewnętrzną linią zasilającą”, przewidzianego do realizacji na działce nr 69/3 k.m. 4 obręb Świercze

Burmistrz Olesna
zawiadamia Strony postępowania

  1. O wezwaniu pismem z dnia 12 maja 2021 r. wnioskodawcę o przedłożenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie zgodnym z art. 66 ww. ustawy, zwanej dalej ustawą ooś, bądź wystąpienie przez wnioskodawcę o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 ustawy ooś.
  2. O braku możliwości załatwienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, w terminie określonym w art. 35 § 3 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ze względu na wezwanie inwestora o uzupełnienie dokumentacji. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosku to 31.07.2021 r.
  3. O możliwości zapoznania się z dokumentacją ww. sprawy, która wyłożona jest do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.
  4. O możliwości składania uwag i wniosków do prowadzonego postępowania w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia.

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

                                                                                                                                  Burmistrz
                                                                                                                            Sylwester Lewicki
 

Zawiadomienie zamieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • tablicy ogłoszeń w miejscowości Świercze.