Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 1015.

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym

na dzierżawę nieruchomości gruntowej

Burmistrz Olesna ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na roczną stawkę czynszu dzierżawnego, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Olesno

             Nieruchomość Gminy Olesno przeznaczona do dzierżawy oznaczona jest w operacie gruntów i budynków Starostwa Powiatowego numerem 1015 o pow. 0,6778 ha, KW nr  OP1L/00009840/5, położona w Oleśnie, obręb ewidencyjny 160803_4.0068, OLESNO,

            Cena wywoławcza rocznej stawki czynszu dzierżawnego, ustalona z uwzględnieniem Obwieszczenia Prezesa GUS  z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2020 r. wynosi równowartość 2,0 dt pszenicy x 0,6778 ha. Minimalne postąpienie w licytacji nie może być mniejsze niż 10 % stawki wywoławczej czynszu czyli równowartość 0,2 dt pszenicy (cena skupu pszenicy w II półroczu 2020 r. wyniosła 74,21 zł za 1 dt.).

Wysokość wadium: 100,00 zł.

          Aktualnie przedmiot przetargu stanowią nieużytki. Dojazd do działki nr 1015 odbywał się będzie od ulicy Kluczborskiej.

Termin zagospodarowania nieruchomości i zwolnienia z czynszu: 31 grudnia 2021 r.

Przeznaczenie: wyłącznie użytkowanie rolnicze

Okres dzierżawy przedmiotowej nieruchomości wynosi -  3 lata.

            Przetarg odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Oleśnie ul. Pieloka 21, w sali 114 (I piętro) o godz. 11.30.

Wadium należy wpłacać do dnia 25 czerwca 2021 roku na konto Urzędu Miejskiego ING Bank Śląski 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902 lub w kasie Urzędu Miejskiego, przy czym za dzień wpłaty uważany jest dzień uznania rachunku bankowego gminy Olesno.

          W przypadku wpłacania wadium przez inną osobę niż uczestnika przetargu, należy w treści przelewu wskazać imię i nazwisko osoby, na rzecz której została dokonana wpłata wadium lub osoba biorąca udział w przetargu musi okazać pisemne upoważnienie, udzielone przez wpłacającego wadium, do wzięcia udziału w przetargu.

          Wadium wpłacone przez osobę która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, ustalonego wg wylicytowanej stawki. Pozostałym osobom wadium zwraca się według wniosku złożonego przez zainteresowanego w dniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy Olesno, jeżeli uczestnik który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy w terminie 14 dni od dnia zamknięcia przetargu.

         Stawki opłat czynszowych mogą ulegać corocznie zmianie odpowiednio do średniej krajowej ceny skupu pszenicy, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

         Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium a także w przypadku osób fizycznych – okazanie dowodu tożsamości oraz dokumentu potwierdzającego adres zameldowania (w przypadku  posługiwania się dokumentem tożsamości, z którego nie wynika adres zameldowania); dla osób prowadzących działalność gospodarczą – decyzji o nadaniu nr NIP i REGON (zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON lub wydruku ze strony internetowej GUS o dokonanym wpisie w rejestrze REGON datowanym najpóźniej na dzień przed przetargiem), aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, datowany najpóźniej na dzień przed przetargiem).

            W przypadku osób prawnych – okazanie aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego (lub wydruk z KRS), decyzji o nadaniu nr NIP i REGON (zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON lub wydruku ze strony internetowej GUS o dokonanym wpisie w rejestrze REGON datowanym najpóźniej na dzień przed przetargiem), umowy, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu.

           Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje roczny czynsz wyższy od czynszu wywoławczego co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Trzykrotne wywołanie najwyższej z zaproponowanych wartości czynszu kończy licytację.

            Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Oleśnie, ul. Pieloka 21, pokój nr 211 (II piętro) oraz pod numerem telefonu 34/350-91-81, w godzinach pracy Urzędu.

            Burmistrz Olesna zastrzega sobie prawo zmiany treści ogłoszenia, warunków przetargu, odwołania lub unieważnienia przetargu w każdym czasie z ważnych dla Gminy Olesno przyczyn i z tego tytułu nie przysługuje Oferentowi jakiekolwiek roszczenie.

          Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2, przetarg odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Niezbędne będzie zachowanie wymaganych odstępów między osobami oraz ich obecność w maskach i rękawiczkach. Obowiązkowa jest też dezynfekcja rąk. Pojemniki z płynem odkażającym umieszczone są przy wejściach do Urzędu.

         Osoby które wpłacą wadium na przetarg - dzień przed planowanym terminem przetargu - proszone są o kontakt telefoniczny z nr 343509181 w celu potwierdzenia miejsca przeprowadzenia przetargu. Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników, jak również z uwagi na konieczność dochowania wymogów sanitarnych istnieje bowiem możliwość zmiany miejsca przetargu.

Olesno, dnia 27 maja 2021 roku. 

                                                                                  Burmistrz Olesna

                                                                                  Sylwester Lewicki

DSC_0120.jpeg

Działka nr 1015 Olesno.jpeg