Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Z.III.6220.6.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej (...)" dz. ewid. nr 2 k.m.1 obręb Łomnica

Olesno, dnia 7 czerwca 2021 roku

Z.III.6220.6.2021

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

          Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 74  ust. 3  oraz art. 73 ust. 1  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (T. j. Dz. U. z 2021 poz. 247 z późn. zm.),

Burmistrz Olesna
zawiadamia strony postępowania

  1. O wszczęciu na wniosek z dnia 19 kwietnia 2021 r. WMC PV Sp. z o.o., ul. Dowborczyków nr 25 lok. 102, 90-019 Łódź, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy do 3,34 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o numerze ewidencyjnym 2 w obrębie Łomnica, gmina Olesno” planowanego do realizacji na działce nr 2 k.m. 1 obręb Łomnica.
  2. O wystąpieniu w pismach nr Z.III.6220.6.2021 z dnia 7 czerwca 2021 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu o opinię, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.
  3. O braku możliwości załatwienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, w terminie określonym w art. 35 § 3 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ze względu na konieczność przeprowadzenia postępowania zgodnie z ustawą ooś. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosku to 31.07.2021 r.
  4. O możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, która wyłożona jest do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106), ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

           Uwagi i wnioski można wnosić w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia.

            Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

                                                                                                    Z upoważnienia Burmistrza
                                                                                                          Zastępca Burmistrza
                                                                                                               Jerzy Chęciński

 

Zawiadomienie zamieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Łomnica, Sowczyce i Kolonia Łomnicka,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie.