Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr Z.III.6220.10.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Oras Olesno Sp. z o.o. dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa instalacji do wtórnego wytopu mosiądzu oraz infrastruktury towarzyszącej" na dz. ewid. nr 509, 510 obręb Olesno

Olesno, dnia 8 czerwca 2021 roku

Z.III.6220.10.2021

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 74  ust. 3  oraz art. 73 ust. 1  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. 2021 poz. 247 z późn. zm.)

Burmistrz Olesna
zawiadamia strony postępowania

  1. o wszczęciu postępowania na wniosek Oras Olesno Spółki z o.o., ul. Leśna 2, 46-300 Olesno, działającej przez pełnomocnika Pana Marka Benedykcińskiego, złożony w dniu 27.05.2021 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa instalacji do wtórnego wytopu mosiądzu oraz infrastruktury towarzyszącej” planowanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 509, 510 obręb Olesno.
  2. o wystąpieniu w pismach nr Z.III.6220.10.2021 z dnia 8 czerwca 2021 r. o opinie oraz uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz Marszałka Województwa Opolskiego.
  3. o braku możliwości załatwienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, w terminie określonym w art. 35 § 3 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego ze względu na złożony charakter sprawy. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosku to 31.07.2021 r.
  4. o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, która wyłożona jest do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106), ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno. Uwagi i wnioski można wnosić w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia.

            Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

                                                                                                       Z upoważnienia Burmistrza
                                                                                                            Zastępca Burmistrza
                                                                                                                Jerzy Chęciński

 

Zawiadomienie zamieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie.