Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie nr Z.III.6220.10.2021 w celu zapewnienia udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Oras Olesno Sp. z o.o. dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa instalacji do wtórnego wytopu mosiądzu oraz infrastruktury towarzyszącej" na dz. ewid. nr 509, 510 obręb Olesno

Olesno, dnia 8 czerwca 2021 roku

Z.III.6220.10.2021

ZAWIADOMIENIE

            Burmistrz Olesna, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), w celu zapewnienia udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek złożony w dniu 27.05.2021 r. przez Oras Olesno Sp. z o.o., ul. Leśna 2, 46-300 Olesno, działającej przez pełnomocnika Pana Marka Benedykcińskiego, w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa instalacji do wtórnego wytopu mosiądzu oraz infrastruktury towarzyszącej” planowanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 509, 510 obręb Olesno, poprzez podanie do publicznej wiadomości,

zawiadamiam wszystkich zainteresowanych:

 1. o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia z wniosku złożonego przez stronę w dniu 27 maja 2021 r.; 
 2. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko;
 3. o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, tj. z wnioskiem o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,  stanowiskami innych organów, w tym dokonanymi przez te organy uzgodnieniami i opiniami, jeżeli stanowiska są dostępne w terminie składania uwag i wniosków;
 4. o możliwości składania uwag i wniosków do prowadzonego postępowania;
 5. organami właściwymi do wydania opinii oraz dokonania uzgodnień w przedmiotowej sprawie są:
 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu,
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie,
 3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach,
 4. Marszałek Województwa Opolskiego;
 1. organem właściwym do wydania decyzji oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz    Olesna.

Zawiadomienie wywiesza się na okres 30 dni.

Informuje się, że dokumentacja sprawy, jest wyłożona do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok.106), ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530, wtorek od 730 do 1700, piątek od 730 do 1400.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno;
 • ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gmina@olesno.pl

Uwagi i wnioski należy składać w terminie do 30 dni od dnia podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości.

                                                                                                       Z upoważnienia Burmistrza
                                                                                                            Zastępca Burmistrza
                                                                                                                Jerzy Chęciński

Zawiadomienie zamieszczono:

 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie.