Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie nr Z.III.6220.4.2021 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. cyt.:"Budowa farmy fotowoltaicznej (...)" na dz. ewid. nr 434/192, 435/192 k.m. 2 obręb Sowczyce

Olesno, dnia 18 czerwca 2021  roku

Z.III.6220.4.2021

Z A W I A D O M I E N I E
o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 74  ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 434/192, 435/192 w miejscowości Sowczyce, gmina Olesno” planowanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 434/192, 435/192 k.m. 2 obręb Sowczyce na wniosek PCWO Energy Projekt Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

zawiadamiam strony postępowania

  1.  O opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4220.227.2021.BB z dnia 27.05.2021 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko;
  2.  O opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie NZ.9022.4.22.2021.LŚ z dnia 28.05.2021 r. nie stwierdzającej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko;
  3.  O opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu nr PO.ZZŚ.5.435.249.2020.AC z dnia 31.05.2021 r. nie stwierdzającej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, wskazującej jednocześnie na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odpowiednich warunków realizacji inwestycji;
  4. O możliwości zapoznania się z dokumentacją ww. sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, w terminie 7 dni, od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia;
  5. O braku możliwości załatwienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, w terminie określonym w art. 35 § 3 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ze względu na złożony charakter sprawy. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosku to 31.07.2021 r.

            Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok.106), ul. Pieloka 21,  46-300 Olesno. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia na wskazany wyżej adres.          

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

                                                               Z upoważnienia Burmistrza
                                                                Kierownik Wydziału Infrastruktury
                                                                i Zarządzania Nieruchomościami
                                                                     Kamil Brzęczek         

 

Zawiadomienie zamieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • tablicy ogłoszeń w miejscowości Sowczyce.