Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie nr Z.III.6220.9.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej Wysoka 1 (...)" na dz. ewid. nr 33, 34 i cz. 54 k.m. 7 obręb Wysoka

Olesno, dnia 18 czerwca 2021 roku

Z.III.6220.9.2021

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 74  ust. 3  oraz art. 73 ust. 1  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (T. j. Dz. U. z 2021 poz. 247 z późn. zm.),

Burmistrz Olesna
zawiadamia strony postępowania

  1. O wszczęciu na wniosek z dnia 24 maja 2021 r. eSolis Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 231, 85-438 Bydgoszcz, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej Wysoka 1 o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 33, 34 (arkusz 7) oraz 54 (arkusz 7) w obrębie Wysoka, gmina Olesno” planowanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych nr 33, 34, 54 k. m. 7 obręb Wysoka.
  2. O wystąpieniu w pismach nr Z.III.6220.9.2021 z dnia 18 czerwca 2021 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu o opinię, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.
  3. O braku możliwości załatwienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, w terminie określonym w art. 35 § 3 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ze względu na konieczność przeprowadzenia postępowania zgodnie z ustawą ooś. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosku to 31.08.2021 r.
  4. O możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, która wyłożona jest do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106), ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

           Uwagi i wnioski można wnosić w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia.

            Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

                                                                                                                    Z upoważnienia Burmistrza
                                                                                                                Kierownik Wydziału Infrastruktury
                                                                                                                i Zarządzania Nieruchomościami
                                                                                                                            Kamil Brzęczek

 

Zawiadomienie zamieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Wysoka i Grodzisko,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie.