Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie nr Z.III.6220.5.2021 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa punktu zbierania odpadów zlokalizowanego przy ulicy Weselnej nr 5"

Olesno, dnia 23 czerwca 2021 roku

Z.III.6220.5.2021

Z A W I A D O M I E N I E
o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 74  ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ”Rozbudowie punktu zbierania odpadów zlokalizowanego w m. Świercze przy ul. Weselnej nr 5”, planowanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 89/15, 89/16, 89/6 k.m. 4 oraz 277/74 k.m. 1 obręb Świercze na wniosek Pani Barbary Janoszek, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „DREWNOSTAL” Barbara Janoszek

Burmistrz Olesna
zawiadamia Strony postępowania o:

 1. opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie nr NZ.9022.4.18.2021.LŚ z dnia 11 maja 2021 r. stwierdzającej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko wraz z określeniem pełnego zakresu raportu zgodnie z art. 66 ww. ustawy;
 2. uzupełnieniu i sprostowaniu wniosku inwestora przy pismach z dnia 12.05.2021 r. i 14.05.2021 r.
 3. opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4220.199.2021.AK z dnia 13.05.2021 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko;
 4. opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu nr GL.ZZŚ.3.435.114.20121.MO z dnia 12.05.2021 r. nie stwierdzającej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, wskazującej jednocześnie na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odpowiednich warunków realizacji inwestycji;
 5. przekazaniu uzupełnień w piśmie nr Z.III.6220.5.2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie;
 6. opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie nr NZ.9022.4.18.2021.LŚ z dnia 17 czerwca 2021 r. nie stwierdzającej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko;
 7. braku możliwości załatwienia wniosku w terminie określonym w art. 35 § 3 ww. ustawy Kpa ze względu na konieczność przeprowadzenia postępowania zgodnie z ww. ustawą. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosku to 31.07.2021 r.
 8. możliwości zapoznania się z dokumentacją ww. sprawy, która wyłożona jest do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Zarządzenia Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

Jednocześnie informuję, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji ww. przedsięwzięcia nastąpi po upływie 7 dni od dnia obwieszczenia niniejszego zawiadomienia.

                                                                                               Z upoważnienia Burmistrza
                                                                                          Kierownik Wydziału Infrastruktury
                                                                                           i Zarządzania Nieruchomościami
                                                                                                       Kamil Brzęczek
 

Zawiadomienie zamieszczono:

 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
 • na tablicy ogłoszeń w miejscowości Świercze,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie.