Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie nr Z.III.6220.18.2020 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ”budowie hali produkcyjnej z częścią socjalno-biurową i towarzyszącą infrastrukturą techniczną i drogową” na działkach ewidencyjnych nr 211/8 i 211/9 obręb Olesno

Olesno, dnia 20 lipca 2021 roku

Z.III.6220.18.2020

Z A W I A D O M I E N I E
o zakończeniu postępowania

            Na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 74  ust. 3  oraz art. 73 ust. 1  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. 2021 poz. 247 z późn. zm.), w toku prowadzonego postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na cyt.: ”budowie hali produkcyjnej z częścią socjalno-biurową i towarzyszącą infrastrukturą techniczną i drogową” planowanego do realizacji na działkach ewidencyjnych nr 211/8 i 211/9 obręb Olesno na wniosek z dnia 01.12.2020 r. Pana Pawła Krysińskiego – pełnomocnika DAWSTAR Sp. z o. o., ul. Częstochowska 20, 46-300 Olesno

Burmistrz Olesna
zawiadamia strony postępowania o:

  1. opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie nr NZ.4315.61.2020.LŚ z dnia 20.04.2021 r. uzgadniającej bez uwag środowiskowe uwarunkowania dla ww. przedsięwzięcia;
  2. uzupełnieniu Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia przez inwestora przy piśmie z dnia 23.06.2021 r.;
  3. postanowieniu nr WOOŚ.4221.26.2021.ES.2 z dnia 23.06.2021 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu uzgadniającym warunki z zakresu ochrony środowiska w wariancie zaproponowanym przez inwestora;
  4. braku możliwości załatwienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, w terminie określonym w art. 35 § 3 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosku to 31.08.2021 r.
  5. możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, która wyłożona jest do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106), ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno. Uwagi i wnioski można wnosić w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia.

            Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

                                                                                               Z upoważnienia Burmistrza
                                                                                          Kierownik Wydziału Infrastruktury
                                                                                           i Zarządzania Nieruchomościami
                                                                                                       Kamil Brzęczek

           Zawiadomienie zamieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie.