Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie nr Z.III.6220.8.2021 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW na działkach nr 281/146 oraz 341/125 w obrębie Sowczyce”

Olesno, dnia 20 lipca 2021 roku

Z.III.6220.8.2021

Z A W I A D O M I E N I E
o zakończeniu postępowania

            Na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 74  ust. 3  oraz art. 73 ust. 1  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. 2021 poz. 247 z późn. zm.), w toku prowadzonego postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na cyt.: „budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW na działkach nr 281/146 oraz 341/125 w obrębie Sowczyce” na wniosek z dnia 9 kwietnia 2021 r.  spółki Projekt-Solartechnik Development Sp. z o.o., ul. Barlickiego 2, 97-200 Tomaszów Mazowiecki,

Burmistrz Olesna
zawiadamia strony postępowania o:

  1. opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu wyrażonej w postanowieniu nr WOOŚ.4220.256.2021.BB z dnia 18 czerwca 2021 r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, wskazującej jednocześnie na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odpowiedniego warunku realizacji inwestycji;
  2. opinii sanitarnej nr NZ.9022.4.26.2021.LŚ z dnia 18.06.2021 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie nie stwierdzającej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko;
  3.  opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu nr PO.ZZŚ.5.435.309.2021.AC z dnia 23.06.2021 r. nie stwierdzającej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, wskazującej jednocześnie na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odpowiednich warunków realizacji inwestycji;
  4. możliwości zapoznania się z dokumentacją ww. sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, w terminie 7 dni, od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia;
  5. braku możliwości załatwienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, w terminie określonym w art. 35 § 3 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosku to 31.08.2021 r.;
  6. możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, która wyłożona jest do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106), ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno. Uwagi i wnioski można wnosić w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia.

            Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

                                                                                                        Z upoważnienia Burmistrza
                                                                                                     Kierownik Wydziału Infrastruktury
                                                                                                     i Zarządzania Nieruchomościami
                                                                                                                   Kamil Brzęczek

Zawiadomienie zamieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sowczyce,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie.