Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie nr Z.III.6220.9.2021 o uzupełnieniu materiału dowodowego w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Wysoka 1 o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 33, 34 (arkusz 7) oraz 54 (arkusz 7) w obrębie Wysoka, gmina Olesno”

Olesno, dnia 20 lipca 2021  roku

Z.III.6220.9.2021

Z A W I A D O M I E N I E
o uzupełnieniu materiału dowodowego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 74  ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Wysoka 1 o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 33, 34 (arkusz 7) oraz 54 (arkusz 7) w obrębie Wysoka, gmina Olesno” na wniosek z dnia 9 kwietnia 2021 r. spółki eSolis Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 231, 85‑438 Bydgoszcz

Burmistrz Olesna
zawiadamiam strony postępowania o:

  1.  opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie nr NZ.9022.4.31.2021.LŚ z dnia 29.06.2021 r. nie stwierdzającej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko;
  2.  opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4220.278.2021.IOC z dnia 02.07.2021 r. o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko oraz ustalającej zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
  3.  opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu nr PO.ZZŚ.5.435.363.2021.BM z dnia 12.07.2021 r. nie stwierdzającej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, wskazującej jednocześnie na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odpowiednich warunków realizacji inwestycji;
  4.  przedłożeniu w dniu 19.07.2021 r. przez inwestora uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia w zakresie inwentaryzacji przyrodniczej obszaru inwestycji;
  5.  ponownym wystąpieniu pismem nr Z.III.6220.9.2021 z dnia 20 lipca 2021 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o opinię, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.
  6.  możliwości zapoznania się z dokumentacją ww. sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, w terminie 7 dni, od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia;
  7.  braku możliwości załatwienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, w terminie określonym w art. 35 § 3 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ze względu na złożony charakter sprawy. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosku to 31.08.2021 r.           

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

                                                                                               Z upoważnienia Burmistrza
                                                                                          Kierownik Wydziału Infrastruktury
                                                                                           i Zarządzania Nieruchomościami
                                                                                             Kamil Brzęczek

  

Zawiadomienie zamieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • tablicy ogłoszeń w miejscowości Wysoka i Grodzisko.