Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie nr Z.III.6220.4.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 434/192, 435/192 w miejscowości Sowczyce, gmina Olesno" skierowane do stron postępowania

Olesno, dnia 22 lipca 2021 roku

Z.III.6220.4.2021

Zawiadomienie

           Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)

Burmistrz Olesna
zawiadamia strony postępowania

o wydaniu, na wniosek PCWO Energy Projekt Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa,  decyzji nr Z.III.6220.4.2021 z dnia 22 lipca 2021 roku o środowiskowych uwarunkowaniach ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 434/192, 435/192 w miejscowości Sowczyce, gmina Olesno” planowanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 434/192, 435/192 k.m. 2 obręb Sowczyce.
           Z treścią ww. decyzji oraz pozostałą dokumentacją sprawy, w tym opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektor Sanitarny w Oleśnie, opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok.106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530, wtorek od 730 do 1700, piątek od 7 30 do 1400.

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

            Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Olesna, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia (art. 127 i 129 Kodeksu postępowania administracyjnego).

 

                                                                                                            Z upoważnienia Burmistrza
                                                                                                                 Zastępca Burmistrza
                                                                                                                    Jerzy Chęciński

 

 

Zawiadomienie zamieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • na tablicy ogłoszeń w miejscowości Sowczyce,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie.