Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie nr Z.III.6220.5.2021 o uzupełnieniu materiału dowodowego do postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa punktu zbierania odpadów zlokalizowanego przy ulicy Weselnej nr 5"

Olesno, dnia 26 lipca 2021 roku

Z.III.6220.5.2021

Z A W I A D O M I E N I E
o uzupełnieniu materiału dowodowego

Na podstawie art. 10 § 1, art. 77 § 1 oraz art. 49 oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 74  ust. 3  oraz art. 73 ust. 1  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ”Rozbudowie punktu zbierania odpadów zlokalizowanego w m. Świercze przy ul. Weselnej nr 5”, planowanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 89/15, 89/16, 89/6 k.m. 4 oraz 277/74 k.m. 1 obręb Świercze na wniosek Pani Barbary Janoszek, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „DREWNOSTAL” Barbara Janoszek

Burmistrz Olesna
zawiadamia Strony postępowania o:

  1. przedłożeniu przy piśmie z dnia 2 lipca 2021 r. przez stronę uwag i wniosków do prowadzonego postępowania, co może mieć wpływ na kwestię stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko;
  2. o braku możliwości załatwienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, w terminie określonym w art. 35 § 3 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ze względu na przedłożone przez strony postępowania uwagi i wnioski oraz złożony charakter sprawy. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosku to 31.08.2021 r.;
  3. o możliwości zapoznania się z dokumentacją ww. sprawy, która wyłożona jest do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno;
  4. uwagi i wnioski do prowadzonego postępowania można wnosić w formie pisemnej 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia na wskazany wyżej adres.

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

            Jednocześnie informuję, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji ww. przedsięwzięcia nastąpi po upływie 7 dni od dnia obwieszczenia niniejszego zawiadomienia.

                                                                                                                 Burmistrz
                                                                                                           Sylwester Lewicki

 

Zawiadomienie zamieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • na tablicy ogłoszeń w miejscowości Świercze,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie.