Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - XLII sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Protokół z XLII sesji Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia 27 lipca 2021 r.

Obrady rozpoczęto 2021-07-27 o godz. 11:06:29, a zakończono o godz. 11:53:05 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków:

 1. Jan Jaskulski
 2. Artur Paluch
 3. Piotr Gręda
 4. Grzegorz Biernacki
 5. Tadeusz Zamłyński
 6. Andrzej Kochański
 7. Jarosław Leszczyński
 8. Irena Hadasik
 9. Klaudiusz Małek
 10. Jan Bonk
 11. Edeltrauda Zug
 12. Henryk Kucharczyk
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. (11:06:00)

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk Kucharczyk słowami „Otwieram XLII sesję Rady Miejskiej w Oleśnie” rozpoczął obrady. Następnie powitał wszystkich biorących udział w dzisiejszej sesji. Przewodniczący stwierdził, że w obradach dzisiejszej sesji uczestniczy 13 radnych a więc obrady i podejmowane uchwały będą prawomocne. Nieobecni byli radny Tomasz Harciarek, Marek Leśniak oraz Łukasz Czołkos.

 1. Przedstawienie porządku obrad. (11:07:00)
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok. (zał. nr 1)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 2)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno. (zał. nr 3)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. (zał. nr 4)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użytkowanie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Olesno (zał. nr 5)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości na terenie miasta Olesno. (zał. nr 6)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej grupy odbiorców w zakresie zbiorowego odbioru ścieków na terenie gminy Olesno (zał. nr 7)
 15. Zapytania i wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. (11:08:00)

Przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołu z ostatniej sesji  bez odczytywania, ponieważ protokół był udostępniony w biurze rady a także wyłożony przed dzisiejszą sesją. Propozycja przewodniczącego została przyjęta jednogłośnie.

4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym. (11:08:00)

Jako pierwsza sprawozdanie złożyła przewodnicząca Komisji Rewizyjnej pani Edeltrauda Zug, która poinformowała że Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 5 lipca 2021 r. Podczas posiedzenia Komisja dokonała analizy realizacji uchwał Rady Miejskiej w Oleśnie podjętych w I półroczu 2021 r. oraz analizy wydatków Miejskiego domu Kultury w Oleśnie za 2020 rok.

Następnie sprawozdanie złożył przewodniczący Komisji Gospodarczej Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Pan Grzegorz Biernacki, który poinformował, że Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 6 lipca 2021 r. Podczas posiedzenia Komisja zapoznała się z informacją na temat Funkcjonowania OSP w zakresie realizacji zadań gospodarczych i utrzymania obiektów OSP, której udzielił Pan Hubert Imiołczyk Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich. Ponadto Komisja zapoznała się informacją na temat zaawansowania prac inwestycyjnych prowadzonychz zaangażowaniem gminy i środków zewnętrznych przygotowaną przez Pana Sebastiana Kapuścika inspektora ds. promocji sportu i kultury.

Kolejno sprawozdanie z Komisji Polityki Społecznej złożył Przewodniczący Pan Marek Leśniak, który poinformował, że Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie w dniu 6 lipca 2021r. Podczas posiedzenia  zapoznano się z informacją dot. funkcjonowania MCSiR w Oleśnie za rok 2020 oraz I półrocze 2021 a także wysłuchano informacji nt. zadań  remontowych w placówkach oświatowych w okresie wakacji 2021. Informacji udzielili pracownicy Urzędu Miejskiego. Komisja zaopiniowała negatywnie jeden wniosek o przydzielenie lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Olesno.

Ponadto Komisja zapoznała się z materiałami sesyjnymi opiniując wszystkie projekty uchwał pozytywnie.

Jako ostatni sprawozdanie złożył Pan Jan Jaskulski Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu, który poinformował, że Komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 5 lipca 2021r. Na posiedzeniu Komisja dokonała analizy wykonania budżetu Gminy Olesno za I kwartał 2021r.  w oparciu o dane ze sprawozdań, informacji nt. udzieliła Pani Aneta Sitna. Ponadto Komisja zapoznała się z materiałami sesyjnymi opiniując wszystkie projekty uchwał pozytywnie.

5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym. (11:16:00)

Henryk Kucharczyk: 3 lipca uczestniczyłem w walnym zgromadzeniu sprawozdawczo wyborczym OSP w Starym Oleśnie. 15 lipca wraz z panem wojewodą, burmistrzem, sekretarzem oraz mieszkańcami uczestniczyłem w zakończeniu projektu otwarcie dróg osiedlowych. W dniach od 23 do 25 lipca uczestniczyłem w obchodach Dni Olesna.

Ponadto przewodniczący Rady Pan Henryk Kucharczyk poinformował o pismach jakie wpłynęły do Biura Rady.

6.07.2021r.

Od: Andrzej Wieczorek

Dotyczy: budowy instalacji fotowoltaicznej na terenie Olesna. Pismo zostało przekazane do rozpatrzenia Komisji Gospodarczej, Infrastruktury i Ochrony Środowiska.

8.07.2021r.

Od: Fundacja Civis Polonus

Dotyczy: propozycja współpracy w ramach powoływania młodzieżowej rady.

14.07.2021r.

Od: Opolski Urząd Wojewódzki

Dotyczy : uwag do uchwały Nr XL/289/21 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 15.06.2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulicy Rolniczej.

19.07.2021r.

Od: Opolski Urząd Wojewódzki

Dotyczy: braku uwag do uchwały Nr XL/291/21 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno

6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym (11:17:00)

Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym złożył Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki, który poinformował, że na sesji w dniu 15 czerwca oraz 7 lipca 2021 r. Rada Miejska w Oleśnie podjęła 20 uchwał, których realizacja przedstawia się następująco:

 

Nr uchwały

Tytuł uchwały

Realizacja

285

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olesna wotum zaufania.

wykonana

286

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olesna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

wykonana

287

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.

w trakcie realizacji

288

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

w trakcie realizacji

289

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulicy Rolniczej.

wykonana

290

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia aportu do spółki: Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oleśnie.

wykonana

291

w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno.

wykonana

292

w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Olesno.

wykonana

293

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.

w trakcie realizacji

294

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

w trakcie realizacji

295

w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Oleśnie.

wykonana

296

w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Oleśnie.

wykonana

297

w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Olesna na 2022 rok.

wykonana

298

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trybie bezprzetargowym w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiące własność Gminy Olesno.

w trakcie realizacji

299

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno.

w trakcie realizacji

300

w sprawie określenia wzorów wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

wykonana

301

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno.

Uchwała będzie poprawiana na dzisiejszej sesji

302

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Uchwała będzie poprawiana na dzisiejszej sesji

303

w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Olesno na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji.

wykonana

304

w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej grupy odbiorców w zakresie zbiorowego odbioru ścieków na terenie gminy Olesno.

Uchwała będzie poprawiana na dzisiejszej sesji

 

II Wydałem następujące zarządzenia:

Nr zarządzenia

Tytuł zarządzenia

50

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok

51

w sprawie wprowadzenia Instrukcji zarządzania systemem teleinformatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Oleśnie

52

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok

53

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno, przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem

54

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem

55

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok

 

 

III Zorganizowałem i odbyłem następujące spotkania:

 

16.06.2021

 • uczestniczyłem w  uroczystych obchodach 100-lecia III Powstania Śląskiego, zorganizowanych przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Śląskich, którzy w tym dniu obchodzili również Dzień Patrona swojej szkoły.

21.06.2021

 • uczestniczyłem w uroczystości z okazji zakończenia projektu pn. "Termomodernizacja budynku PSP w Borkach Wielkich" oraz inauguracji obchodów 90-lecia Szkoły. W uroczystościach uczestniczyła także Poseł na Sejm RP Violetta Porowska. Całkowite koszty projektu wyniosły 1.081.679,36 zł w tym koszty kwalifikowane 1.047.881,26 zł. Dofinansowanie wyniosło 799.947,63 zł.

22.06.2021

 • uczestniczyłem w kolejnym spotkaniu wójtów, burmistrzów i starosty w sprawie partnerstwa samorządów Ziemi Oleskiej

1.07.2021

 • spotkałem się z dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich Panem Sokołowskim omawialiśmy prace nad dokumentacja dotyczącą trzech projektów dróg wojewódzkich: przebudowa ulicy Chopina, Sienkiewicza, Gorzowskiej oraz przebudowy ulicy Opolskiej na długości Łowoszowa.

2.07.2021

 • uczestniczyłem w sprawozdaniu sprawozdawczo wyborczym OSP Olesno.

3.07.2021

 • uczestniczyłem w sprawozdaniu sprawozdawczo wyborczym OSP Stare Olesno, które odbyło się w Wiejskim Centrum Kultury oraz w spotkaniu OSP Łomnica.

5.07.2021

spotkałem się z Panem Tomaszem Topola Pełnomocnikiem Zarządu ds. Kontaktów z Samorządami w TAURON Dystrybucja gdzie został przedstawiony nowy dyrektor firmy. Spotkanie miało na celu również przedstawienie informacji na temat napływających wniosków dotyczących budowy farm fotowoltaicznych.

6.07.2021

 • dokonałem odznaczenia medalami za długoletnie pożycie małżeńskie nadanymi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę mieszkańców miasta i gminy Olesno – którzy zawarli związek małżeński w roku 1970. Wśród zaproszonych gości obecna była pani Teresa Barańska, Wicewojewoda Opolski oraz księża z parafii Jubilatów.

7.07.2021

 • zorganizowałem spotkanie z sołtysami gminy Olesno, które odbyło się w „Chatce Pod Brzozą” w Wojciechowie a dotyczyło organizacji tegorocznych dożynek.

8.07.2021

 • uczestniczyłem w telekonferencji pt „Lokalna gospodarka w rozwoju miast”, organizowanej przez Związek Miast Polskich.
 • w kancelarii notarialnej podpisałem z firmą Mirbud umowę dzierżawy działki.

9.07.2021

 • w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim podczas spotkania w z udziałem wiceministra rodziny i polityki społecznej Stanisława Szweda odebrałem akt powołania na członka Rady ds. Rodziny przy wojewodzie opolskim, której zadaniem jest m.in. kształtowanie polityki prorodzinnej w regionie oraz pomoc opolskim rodzinom.

13.07.2021

 • udzieliłem wywiadu dla Radia Doxa oraz dla telewizji TVP3 Opole.

14.07.2021

 • spotkałem się z sołtysem i mieszkańcami Grodziska w związku z tematami organizacyjnymi w sprawie tegorocznych dożynek. Spotkanie odbyło się w Wiejskim Centrum Kultury w Grodzisku.

15.07.2021

 • uczestniczyłem w spotkaniu z okazji Dnia Niepełnosprawności, które odbyło się w Starym Oleśnie w ośrodku „Anpol”. W imprezie udział wzięło ponad 500 seniorów.
 • wraz z Wojewodą Opolskim Sławomirem Kłosowskim dokonałem symbolicznego przecięcia wstęgi z okazji zakończenia inwestycji pn. Przebudowa ul. Cyprysowej oraz ul. Lipowej w Oleśnie, dofinansowanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 597.788,36 zł z czego dofinansowanie wyniosło 418.451,85 zł.

20.07.2021

 • spotkałem się z nowym dyrektorem PKO BP Panem Mateuszem Mizernym.

20.07.2021

 • spotkałem się z Komendantem Państwowej Straży Pożarnej Panem Jarosławem Zalewskim, gdzie rozmawialiśmy min. na temat przedszkola w Wysokiej.

23-25.07.2021

 • z okazji tegorocznych Dni Olesna uczestniczyłem w szeregu spotkań min w uroczystej sesji Rady Miejskiej podczas której wręczałem medale „Zasłużony dla Ziemi Oleskiej” oraz w uroczystości w oleskim amfiteatrze podczas której wręczałem „Róże Olesna” .

Na zakończenie Burmistrz Olesna zaapelował o wzięcie udziału w spisie powszechnym, ponieważ gmina Olesno wypada bardzo źle na tle innych gmin w województwie Opolskim.

7. Odpowiedzi na interpelacje. (11:32:00)

Do Biura Rady nie wpłynęły żadne interpelacje w związku z czym punkt ten stał się bezprzedmiotowy.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok. (zał. nr 1) (11:32:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok. (11:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Grzegorz Biernacki, Jan Bonk, Henryk Kucharczyk, Artur Paluch, Jan Jaskulski, Edeltrauda Zug, Irena Hadasik, Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek, Tadeusz Zamłyński, Piotr Gręda, Jarosław Leszczyński
 • BRAK GŁOSU(3):
  Marek Leśniak, Łukasz Czołkos, Tomasz Harciarek

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 2) (11:37:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (11:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Artur Paluch, Jan Bonk, Jan Jaskulski, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Andrzej Kochański, Edeltrauda Zug, Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik, Tadeusz Zamłyński, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(3):
  Marek Leśniak, Łukasz Czołkos, Tomasz Harciarek

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno. (zał. nr 3) (11:38:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno. (11:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Artur Paluch, Jan Bonk, Jan Jaskulski, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Edeltrauda Zug, Irena Hadasik, Jarosław Leszczyński, Tadeusz Zamłyński, Andrzej Kochański, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(3):
  Marek Leśniak, Łukasz Czołkos, Tomasz Harciarek

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. (zał. nr 4) (11:39:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. (11:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jan Jaskulski, Artur Paluch, Jan Bonk, Henryk Kucharczyk, Edeltrauda Zug, Irena Hadasik, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda, Tadeusz Zamłyński, Klaudiusz Małek, Andrzej Kochański, Grzegorz Biernacki
 • BRAK GŁOSU(3):
  Marek Leśniak, Łukasz Czołkos, Tomasz Harciarek

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użytkowanie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Olesno. (zał. nr 5) (11:40:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użytkowanie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Olesno. (11:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Artur Paluch, Jan Jaskulski, Jan Bonk, Henryk Kucharczyk, Andrzej Kochański, Edeltrauda Zug, Grzegorz Biernacki, Klaudiusz Małek, Irena Hadasik, Jarosław Leszczyński, Tadeusz Zamłyński, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(3):
  Marek Leśniak, Łukasz Czołkos, Tomasz Harciarek

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości na terenie miasta Olesno. (zał. nr 6) (11:42:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości na terenie miasta Olesno. (11:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jan Bonk, Jan Jaskulski, Artur Paluch, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Zamłyński, Grzegorz Biernacki, Irena Hadasik, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda, Edeltrauda Zug, Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(3):
  Marek Leśniak, Łukasz Czołkos, Tomasz Harciarek

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej grupy odbiorców w zakresie zbiorowego odbioru ścieków na terenie gminy Olesno. (zał. nr 7) (11:43:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej grupy odbiorców w zakresie zbiorowego odbioru ścieków na terenie gminy Olesno. (11:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jan Bonk, Jan Jaskulski, Irena Hadasik, Edeltrauda Zug, Jarosław Leszczyński, Grzegorz Biernacki, Piotr Gręda, Henryk Kucharczyk, Artur Paluch, Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek, Tadeusz Zamłyński
 • BRAK GŁOSU(3):
  Marek Leśniak, Łukasz Czołkos, Tomasz Harciarek

15. Zapytania i wolne wnioski. (11:45:00)

Ze strony radnych padły następujące pytania:

Piotr Gręda: Pytanie dotyczące nawierzchni boiska na stadionie miejskim, gdzie ekspertyza wykazała, że podbudowa boiska jest nienależycie wykonana. Czy firma wykonawcza zgodziła się naprawić stwierdzone braki ?

Jerzy Chęciński: Firma wykonująca zadanie została zobowiązana pisemnie do naprawienia stwierdzonych usterek. W przypadku braku zgody na wykonanie poprawek zadanie zostanie zlecone innej firmie a koszty naprawy zostaną pokryte z funduszu gwarancyjnego.

Piotr Gręda: Czy podjęto jakiejś działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na ul. Pieloka, chodzi głównie o przejścia dla pieszych.

Jerzy Chęciński: Ulica Pieloka jest dobrze oznakowana a problem wynika z niedostosowywania się kierowców do obowiązujących przepisów.

Ze strony radnego Piotra Grędy padło także zapytanie odnośnie spotkania w sprawie odbioru odpadów komunalnych, gdzie wspólnie ustalono, że takie spotkanie odbędzie się w miesiącu wrześniu.

Ze strony radnego Grzegorza Biernackiego padła propozycja zamontowania interaktywnych tablic informacyjnych promujących nasze miasto i miasta partnerskie.

Ze strony radnego Henryka Kucharczyka padła propozycja zamontowania dodatkowej stacji rowerowej np. przy miejskim basenie.

16. Zakończenie obrad. (11:53:00)

Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział: „A teraz zamykam obrady XLII sesji Rady Miejskiej w Oleśnie”. Obrady zakończono o godzinie 1153.

 

Protokołowała:                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                         

                                                                                           

        Henryk Kucharczyk

Teresa Skrzydło