Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko urzędnicze informatyk

INFORMACJA O WYNIKACH

naboru na stanowisko urzędnicze – Informatyk

 

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego  naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Marcin Łyko zamieszkały w Oleśnie.

 

Uzasadnienie:

Zdaniem Komisji Pan Marcin Łyko spełnia wymogi formalne oraz ustalone kryteria określone w naborze na stanowisko Informatyka.

 

                         Burmistrz Olesna

                         Sylwester Lewicki

 

 

Burmistrz Olesna

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - informatyk

 

 1. Adres jednostki.

Urząd Miejski

ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno

 1. Liczba lub wymiar etatu: ½  etatu
 2. Wykształcenie: wykształcenie średnie lub wyższe
 3. Główne obowiązki:
 • prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i programów komputerowych stosowanych i dopuszczonych do stosowania w Urzędzie,
 • prowadzenie spraw dotyczących legalności stosowanego w Urzędzie oprogramowania komputerowego,
 • zapewnianie utrzymania sprzętu komputerowego w dobrym stanie technicznym, w tym wykonywanie przeglądów,
 • instalacja uaktualnionych wersji oprogramowania na stanowiskach roboczych użytkowników,
 • instalacja zakupionego nowego sprzętu komputerowego,
 • prowadzenie instruktażu i pomoc dla pracowników Urzędu w zakresie obsługi sprzętu informatycznego, ochrony i bezpieczeństwa danych,
 • obsługa informatyczna sesji Rady Miejskiej i pracy Biura Rady,
 • utrzymywanie sprzętu (komputery i tablety radnych) do obsługi sesji i pracy Rady Miejskiej w dobrym stanie technicznym,
 • zakładanie i konfiguracja kont e-mail dla pracowników urzędu i radnych Rady Miejskiej.
 1. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie średnie lub wyższe, informatyczne lub pokrewne,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • staż pracy:
 • przy wykształceniu średnim wymagany jest co najmniej 3 letni staż pracy,
 • przy wykształceniu wyższym staż pracy nie jest wymagany,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji,
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu zadań realizowanych na stanowisku, w szczególności:
 • ustawa o samorządnie gminnym,
 • ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • ustawa o dostępie do informacji publicznej,
 • ustawa o ochronie danych osobowych.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu zapewniającym umiejętność czytania dokumentacji informatycznej i technicznej,
 • odpowiedzialność, dokładność, komunikatywność,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych.
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • CV i list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu – potwierdzające wymagany staż pracy,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, wraz ze zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
 • klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych, (dostępne na www.bip.olesno.pl w zakładce: Nabór na wolne stanowiska pracy),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

* Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Miejsce pracy - budynek administracyjny Urzędu Miejskiego w Oleśnie (ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno), praca administracyjno-biurowa, obsługa urządzeń biurowych.

 1. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Oleśnie:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Oleśnie

z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko - informatyk

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia:

13 sierpnia 2021 r. do godz. 1300.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Oleśnie po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych lub testu wiedzy i kompetencji z wybranymi kandydatami. Kandydaci zakwalifikowani zastaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://olesno.biuletyn.info.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

 

 

BURMISTRZ  OLESNA

 

Sylwester Lewicki

 

 

INFORMACJA

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Olesna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Oleśnie (46-300 Olesno) ul. Jana Pieloka 21, tel. 34 359 78 41-44.
 2. Burmistrz Olesna wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Oleśnie, z którym można się skontaktować pod adresem: 46-300 Olesno ul. Jana Pieloka 21, e-mail: .
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ) oraz art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a, c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.06.2018, str. 2), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 rozporządzenia 2016/679), ich sprostowania (art. 16 rozporządzenia 2016/679), usunięcia (art. 17 rozporządzenia 2016/679) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 rozporządzenia 2016/679), prawo do przenoszenia danych (art. 20 rozporządzenia 2016/679), a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 rozporządzenia 2016/679). Realizacja przedmiotowych praw winna być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych.
 8. W zakresie przetwarzania danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

PDFoświadczenie - klauzula informacyjna.pdf (63,49KB)
PDFoświadczenie - przetwarzanie danych osobowych.pdf (215,67KB)
PDFoświadczenie kandydata.pdf (33,19KB)