Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie nr Z.III.6220.5.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na cyt.: „Rozbudowie punktu zbierania odpadów zlokalizowanego w m. Świercze przy ul. Weselnej nr 5”

Olesno, dnia 16 sierpnia 2021 roku

Z.III.6220.5.2021

Zawiadomienie

        Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)

zawiadamiam

że, po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 12 kwietnia 2021 r. przez Barbarę Janoszek, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe „DREWNOSTAL” Barbara Janoszek, ul. Weselna 5, 46-300 Świercze, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ”Rozbudowie punktu zbierania odpadów zlokalizowanego w m. Świercze przy ul. Weselnej nr 5”, planowanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 89/15, 89/16, 89/6 k.m. 4 oraz 277/74 k.m. 1 obręb Świercze, Burmistrz Olesna decyzją nr Z.III.6220.5.2021 z dnia 16 sierpnia 2021 roku o środowiskowych uwarunkowaniach ustalił środowiskowe uwarunkowania dla realizacji ww. przedsięwzięcia.

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

          Z treścią wyżej wymienionej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektor Sanitarny w Oleśnie, opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530, wtorek od 730 do 1700, piątek od 7 30 do 1400.

         Treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jako załącznik do niniejszego zawiadomienia, udostępnia się w dniu publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie, tj. dnia  6 września 2021 r. na okres 14 dni.
 

                                                                                                             Z upoważnienia Burmistrza
                                                                                                        Kierownik Wydziału Infrastruktury
                                                                                                         i Zarządzania Nieruchomościami
                                                                                                                   Kamil Brzęczek  

Załącznik:

1. Decyzja nr Z.III.6220.5.2021 z dnia 16 sierpnia 2021.

Zawiadomienie zamieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • na tablicy ogłoszeń w miejscowości Świercze,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie.