Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie nr Z.III.6220.19.2019 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na cyt.: „Budowie stacji bazowej sieci transmisji danych oznaczonej jako BT_20117_Olesno_Północ w skład której wchodzi wieża stalowa kratowa h=50,0 m n.p.t. wraz z zagospodarowaniem i wewnętrzną linią zasilającą” zlokalizowanego w Świerczu przy ul. Częstochowskiej

Olesno, dnia 20 sierpnia 2021 roku

Z.III.6220.19.2019

Zawiadomienie

         Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)

zawiadamiam

że, po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 22 października 2019 r. przez Towerlink Poland Sp. z o. o, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, działającej przez pełnomocnika Pana Szymona Grześków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na cyt.: „Budowie stacji bazowej sieci transmisji danych oznaczonej jako BT_20117_Olesno_Północ w skład której wchodzi wieża stalowa kratowa h=50,0 m n. p. t. wraz z zagospodarowaniem i wewnętrzną linią zasilającą” planowanej do realizacji w Świerczu przy ul. Częstochowskiej na dz. ewid. nr 69/3 k.m. 4 obręb Świercze, Burmistrz Olesna decyzją nr Z.III.6220.19.2019 z dnia 20 sierpnia 2021 roku o środowiskowych uwarunkowaniach odmówił określenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji ww. przedsięwzięcia.

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

          Z treścią wyżej wymienionej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu, opinią sanitarną Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530, wtorek od 730 do 1700, piątek od 7 30 do 1400.

           Treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jako załącznik do niniejszego zawiadomienia, udostępnia się w dniu publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie, tj. dnia 6 września 2021 roku na okres 14 dni.

                                                                                                             Z upoważnienia Burmistrza
                                                                                                        Kierownik Wydziału Infrastruktury
                                                                                                         i Zarządzania Nieruchomościami
                                                                                                                   Kamil Brzęczek  


Załącznik:

1. Decyzja nr Z.III.6220.19.2019 z dnia 20 sierpnia 2021 roku.

 

Zawiadomienie zamieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • na tablicy ogłoszeń w miejscowości Świercze,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie.