Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie nr Z.III.6220.11.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na cyt.: „Wykonaniu urządzeń wodnych - studni nr S1A i S2A na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Łomnicy, dz. ewid. nr 102/1 obręb Łomnica”

Olesno, dnia 30 sierpnia 2021 roku

Z.III.6220.11.2021

Zawiadomienie

           Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)

zawiadamiam

że, po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 8 czerwca 2021 r. Gminy Ciasna, ul. Nowa 1a, 42‑793 Ciasna, działającej przez pełnomocnika Pana Joachima Ledwonia, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą cyt.: „Wykonanie urządzeń wodnych - studni nr S1A i S2A na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Łomnicy, dz. ewid. nr 102/1 obręb Łomnica” planowanego do realizacji na działce nr 102/1 k.m. 8 obręb Łomnica, Burmistrz Olesna decyzją nr Z.III.6220.11.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku o środowiskowych uwarunkowaniach ustalił środowiskowe uwarunkowania dla realizacji ww. przedsięwzięcia.

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

         Z treścią wyżej wymienionej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektor Sanitarny w Oleśnie, opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530, wtorek od 730 do 1700, piątek od 7 30 do 1400.

       Treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jako załącznik do niniejszego zawiadomienia, udostępnia się w dniu publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie, tj. dnia 06.09.2021 r. na okres 14 dni.

                                                                                                             Z upoważnienia Burmistrza
                                                                                                        Kierownik Wydziału Infrastruktury
                                                                                                         i Zarządzania Nieruchomościami
                                                                                                                   Kamil Brzęczek  

 

Załącznik:

1. Decyzja nr Z.III.6220.11.2021 z dnia 30 sierpnia 2021 roku.

 

Zawiadomienie zamieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • na tablicy ogłoszeń w miejscowości Łomnica,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie.