Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie nr Z.III.6220.7.2021 z dnia 3 września 2021 r. w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na cyt.: "Budowie farmy fotowoltaicznej Świercze 1 o mocy do 21 MW (...)"

Olesno, dnia 3 września 2021  roku

Z.III.6220.7.2021

Z A W I A D O M I E N I E

             Na podstawie art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego (T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 74  ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej Świercze 1 o mocy do 21 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 65/18, 19, 62/17, 64/17, 66/18, 61/17, 63/17 obręb Świercze, gmina Olesno” planowanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych nr 65/18, 19, 62/17, 64/17, 66/18, 61/17, 63/17 k.m. 40 obręb Świercze, na wniosek z dnia 7 maja 2021 r. spółki eSolis Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 231, 85‑438 Bydgoszcz

Burmistrz Olesna
zawiadamiam strony postępowania o:

 1. opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4220.318.2021.BB z dnia 03.08.2021 o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko oraz ustalającej zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
 2. wydaniu przez Burmistrza Olesna postanowienia nr Z.III.6220.7.2021 z dnia 3 września 2021 r. nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem:
  1. oceny oddziaływania przedsięwzięcia na korytarz ekologiczny GKPdC-14 Stawy Milickie - Bory Stobrawskie oraz korytarz ekologiczny Opole- Katowice, także w kontekście oddziaływania skumulowanego z projektowaną drogą S11 (m. in. należy dokonać analizy wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na skuteczność projektowanych w przypadku drogi S11 rozwiązań minimalizujących, mających zapewnić funkcjonalność korytarzy migracyjnych dużych i średnich ssaków);
  2. oceny oddziaływania przedsięwzięcia na lokalną populację wilka w kontekście zapewnienia warunków dla migracji osobników ww. gatunku, jak również możliwości migracji gatunków stanowiących jego bazę pokarmową;
  3. oceny oddziaływania na chronione gatunki.
 3. możliwości zapoznania się z dokumentacją ww. sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, w terminie 14 dni, od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, która wyłożona jest do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

               Na ww. postanowienie Burmistrza Olesna służy stronom prawo wniesienia zażalenia, za pośrednictwem Burmistrza Olesna, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. W związku z tym, że zawiadamianie stron przedmiotowego postępowania o decyzjach i innych czynnościach organu następuje poprzez obwieszczenia, zawiadomienie o przedmiotowym postanowieniu uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

                                                                                                             Z upoważnienia Burmistrza
                                                                                                        Kierownik Wydziału Infrastruktury
                                                                                                         i Zarządzania Nieruchomościami
                                                                                                                   Kamil Brzęczek  

 

Zawiadomienie zamieszczono:

 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
 • na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Świercze, Borki Małe, Grodzisko,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie.