Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie nr Z.III.6220.9.2021 z dnia 3 września 2021 r. w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na cyt.: „Budowa farmy fotowoltaicznej Wysoka 1 o mocy do 20 MW"

Olesno, dnia 3 września 2021  roku

Z.III.6220.9.2021

Z A W I A D O M I E N I E

                Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 74  ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej Wysoka 1 o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 33, 34 (arkusz 7) oraz 54 (arkusz 7) w obrębie Wysoka, gmina Olesno” na wniosek z dnia 9 maja 2021 r. spółki eSolis Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 231, 85‑438 Bydgoszcz

Burmistrz Olesna
zawiadamiam strony postępowania o:

  1.  stanowisku nr WOOŚ.4220.278.2021.IOC.2 z dnia 26.07.2021 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu podtrzymującym opinię z dnia 02.07.2021 r. o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
  2.  wydaniu przez Burmistrza Olesna postanowienia nr Z.III.6220.9.2021 z dnia 3 września 2021 r. nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem:
    1. oceny oddziaływania przedsięwzięcia na chronione gatunki zasiedlające teren inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem ptaków; analiza oddziaływania przedsięwzięcia na awifaunę powinna opierać się na wynikach inwentaryzacji ornitologicznej całego terenu inwestycji, przeprowadzonej w okresie lęgowym ptaków, tj. w okresie od 1 kwietnia do 15 lipca (przy czym w każdym miesiącu powinna zostać wykonana przynajmniej jedna kontrola, w równych odstępach czasu);
    2. oceny jego oddziaływania na funkcjonalność korytarza ekologicznego GKPdC-14 Stawy Milickie - Bory Stobrawskie oraz ponadlokalnego korytarza ekologicznego Opole-Katowice;
  3.  możliwości zapoznania się z dokumentacją ww. sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, w terminie 14 dni, od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, która wyłożona jest do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

             Na ww. postanowienie Burmistrza Olesna służy stronom prawo wniesienia zażalenia, za pośrednictwem Burmistrza Olesna, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. W związku z tym, że zawiadamianie stron przedmiotowego postępowania o decyzjach i innych czynnościach organu następuje poprzez obwieszczenia, zawiadomienie o przedmiotowym postanowieniu uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

                                                                                Z upoważnienia Burmistrza
                                                                               Kierownik Wydziału Infrastruktury
                                                                         i Zarządzania Nieruchomościami
                                                                             Kamil Brzęczek  

Zawiadomienie zamieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • tablicy ogłoszeń w miejscowości Wysoka i Grodzisko.