Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie nr Z.III.6220.6.2021 z dnia 8 września 2021 r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą cyt.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy do 3,34 MW (...)" dz. ewid. nr 2 k.m. 1 obręb Łomnica”

Olesno, dnia 8 września 2021 roku

Z.III.6220.6.2021

Z A W I A D O M I E N I E

            Na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 74  ust. 3  oraz art. 73 ust. 1  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. 2021 poz. 247 z późn. zm.), w toku prowadzonego postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na cyt.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy do 3,34 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o numerze ewidencyjnym 2 w obrębie Łomnica, gmina Olesno” planowanego do realizacji na działce nr 2 k.m. 1 obręb Łomnica na wniosek z dnia 19 kwietnia 2021 r. WMC PV Sp. z o.o., ul. Dowborczyków nr 25 lok. 102, 90-019 Łódź

Burmistrz Olesna
zawiadamia Strony postępowania o:

  1. opinii nr WOOŚ.4220.257.2021.BB z dnia 22 czerwca 2021 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu wyrażonej w postanowieniu stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, wskazującej jednocześnie na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odpowiedniego warunku realizacji inwestycji;
  2. opinii sanitarnej nr NZ.9022.4.29.2021.LŚ z dnia 22.06.2021 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie nie stwierdzającej konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko;
  3. uzupełnieniach Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia przy pismach z dnia 23.06.2021 r. oraz 29.07.2021 r. na skutek wezwań organów współdziałających i organu prowadzącego postępowanie;
  4. opinii nr PO.ZZŚ.5.435.306.2021.AC z dnia 20.08.2021 r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu nie stwierdzającej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, wskazującej jednocześnie na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odpowiednich warunków realizacji inwestycji;
  5. braku możliwości załatwienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, w terminie określonym w art. 35 § 3 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosku to 30.09.2021 r.;
  6. możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, która wyłożona jest do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106), ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno. Uwagi i wnioski można wnosić w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia.

            Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.


                                                                                                             Z upoważnienia Burmistrza
                                                                                                        Kierownik Wydziału Infrastruktury
                                                                                                         i Zarządzania Nieruchomościami
                                                                                                                   Kamil Brzęczek  

          

Zawiadomienie zamieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • na tablicy ogłoszeń w miejscowościach Łomnica, Sowczyce, Kolonia Łomnicka,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie.