Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie nr Z.III.6220.10.2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na cyt.: "Rozbudowie instalacji do wtórnego wytopu mosiądzu oraz infrastruktury towarzyszącej" na terenie zakładu Oras Olesno Sp. z o.o. skierowane do stron postępowania

Olesno, dnia 22 września 2021 roku

Z.III.6220.10.2021

Zawiadomienie

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)

Burmistrz Olesna
zawiadamia Strony postępowania

o wydaniu, na wniosek z dnia 27 maja 2021 r. Oras Olesno Sp. z o. o., ul. Leśna 2, 46-300 Olesno, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Marka Benedykcińskiego, decyzji nr Z.III.6220.10.2020 z dnia 22 września 2021 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa instalacji do wtórnego wytopu mosiądzu oraz infrastruktury towarzyszącej” planowanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 509, 510 obręb Olesno.

             Z treścią ww. decyzji oraz pozostałą dokumentacją sprawy, w tym uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach oraz opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie i Marszałka Województwa Opolskiego, można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok.106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530, wtorek od 730 do 1700, piątek od 7 30 do 1400.

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

            Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Olesna, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia (art. 127 i 129 Kodeksu postępowania administracyjnego).

 

                                                                                                             Z upoważnienia Burmistrza
                                                                                                        Kierownik Wydziału Infrastruktury
                                                                                                         i Zarządzania Nieruchomościami
                                                                                                                   Kamil Brzęczek  

 

Zawiadomienie zamieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie.