Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Protokół z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 13 kwietnia 2021 r.

Obrady rozpoczęto 2021-04-13 o godz. 14:05:44, a zakończono o godz. 15:26:08 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Jan Jaskulski
 2. Artur Paluch
 3. Piotr Gręda
 4. Grzegorz Biernacki
 5. Tadeusz Zamłyński
 6. Andrzej Kochański
 7. Jarosław Leszczyński
 8. Irena Hadasik
 9. Marek Leśniak
 10. Łukasz Czołkos
 11. Klaudiusz Małek
 12. Edeltrauda Zug
 13. Henryk Kucharczyk
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. (14:05:00)

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk Kucharczyk słowami „Otwieram XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Oleśnie” rozpoczął obrady. Następnie powitał wszystkich biorących udział w dzisiejszej sesji. Przewodniczący stwierdził, że w obradach dzisiejszej sesji uczestniczy 13 radnych a więc obrady i podejmowane uchwały będą prawomocne. Nieobecny radny Jan Bonk.

 1. Przedstawienie porządku obrad (14:06:00)
 2. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 5. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym.
 8. Odpowiedzi na interpelacje.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji i zabezpieczenia wkładu własnego projektu LIFE pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego - LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL) + (LIFE19 GIE/PL/000398-LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL) ”.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.   

 

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. (14:07:00)

Przewodniczący Henryk Kucharczyk zaproponował przyjęcie protokołu z ostatniej sesji bez odczytywania, ponieważ protokół był do wglądu w Biurze Rady. Do przedłożonej propozycji nie było uwag.

Przewodniczący powitał na dzisiejszej sesji Panią Danutę Wesołowską, która przedstawiła streszczenie raportu dotyczącego Partnerstwa Samorządów Ziemi Oleskiej.

Strategia Rozwoju Ziemi Oleskiej opracowywana jest na podstawie porozumienia o przystąpieniu do partnerstwa podpisanego 25.09.2020 przez przedstawicieli gmin: Olesno, Gorzów Śląski, Zębowice, Radłów oraz Starostwo Powiatowe w Oleśnie. Liderem Partnerstwa jest Burmistrz Olesna.

Raport poddany będzie konsultacjom społecznym na stronach internetowych poszczególnych gmin do dnia 22.04.2021r.

4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym. (14:44:00)

Jako pierwsza sprawozdanie złożyła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Edeltrauda Zug, która poinformowała, że Komisja odbyła w okresie międzysesyjnym 1 posiedzenie w dniu 8 kwietnia 2021 r. Podczas posiedzenia Komisja dokonała kontroli wykonania budżetu Gminy Olesno za 2020 rok oraz analizy stanu zadłużenia gminy oraz prawidłowości spłaty zadłużenia. Ponadto Komisja dokonała wstępnej analizy materiałów do udzielenia absolutorium Burmistrzowi Olesna. Do przedmiotowego tematu wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy Aneta Sitna. Komisja dokonała także analizy materiałów sesyjnych opiniując wszystkie projekty uchwał pozytywnie jednogłośnie.

Następnie sprawozdanie złożył Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Pan Marek Leśniak, który poinformował, że komisja w okresie międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie w dniu 13 kwietnia 2021 roku. Podczas posiedzenia omówiono następujące tematy: Sprawozdanie z rozstrzygnięć przetargów inwestycyjnych – I kwartał 2021 r.; podsumowanie działalności Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie oraz Oleskiej Biblioteki Publicznej za 2020 rok; realizacja zadań gminy w zakresie pomocy społecznej: zadania OPS (własne, zlecone, dodatki mieszkaniowe i in.), usługi opiekuńcze. Informacji w tym temacie udzielili pracownicy poszczególnych wydziałów. Komisja dokonała także analizy materiałów sesyjnych opiniując wszystkie projekty uchwał pozytywnie jednogłośnie.

Kolejno sprawozdanie złożył Pan Grzegorz Biernacki Przewodniczący Komisji Gospodarczej, Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, który poinformował, że komisja odbyła w okresie międzysesyjnym 1 posiedzenie w dniu 8 kwietnia 2021 r. Podczas posiedzenia komisja zapoznała się z informacją na temat stanu gospodarki odpadami oraz informacją na temat działalności KSSE oraz nowych inwestorów. Komisja dokonała analizy materiałów sesyjnych opiniując wszystkie projekty uchwał pozytywnie jednogłośnie. Ponadto komisja omówiła na posiedzeniu temat zasadności remontu drogi gminnej Łomnica-Pyki oraz wniosek Pana Andrzeja Wieczorek w sprawie utwardzenia nawierzchni drogi gminnej ulicy Kossaka.

Jako ostatni sprawozdanie złożył Pan Jan Jaskulski Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu, który poinformował, że komisja w okresie międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie w dniu 8 kwietnia 2021. Podczas posiedzenia omówiono następujące tematy: Analiza opłat za wywóz odpadów komunalnych (odniesienie do roku poprzedniego); Analiza wydatków na akcję „ Zima "; Zapoznanie się z kosztami utrzymania zieleni oraz sprzątania ulic. Komisja dokonała także analizy materiałów sesyjnych opiniując wszystkie projekty uchwał pozytywnie jednogłośnie.

5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym. (14:53:00)

W okresie międzysesyjnym do biura rady wpłynęły następujące pisma:

16.03.2021 interpelacja radnego Piotra Grędy na którą została udzielona odpowiedź, można się z nią zapoznać w Biurze Rady.

23.03.2021 – Od Burmistrza Olesna – sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olesno za 2020 rok.

06.04.2021 wraz z delegacją uczestniczyłem w pogrzebie Prezesa Oleskiej Spółdzielni Mleczarskiej Pana Wilhelma Bekera.

6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym. (14:57:00)

I Na sesji w dniu 16 marca 2021 r. Rada Miejska w Oleśnie podjęła 6 uchwał, których realizacja przedstawia się następująco:

 

Nr uchwały

Tytuł uchwały

Realizacja

270

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.

w trakcie realizacji

271

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

w trakcie realizacji

272

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu Covid-19.

wykonana

273

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olesno na rok 2021.

wykonana

274

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości na terenie Gminy Olesno.

wykonana

275

o zmianie uchwały w sprawie  udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu „Oleska Jedynka”

w trakcie realizacji

 

II Wydałem następujące zarządzenia:

Nr zarządzenia

Tytuł zarządzenia

31

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora MDK w Oleśnie

 

32

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki kontraktowej ubiegającej się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

33

 w sprawie przyjęcia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Oleśnie na lata 2020-2021

34

w sprawie powołania Komisji Konkursowej na otwarcie i rozstrzygnięcie ofert na dotacje z budżetu Gm. Olesno w formie wsparcia na realizację zadań publ. w 2021r.

35

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok

 

36

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej w Gminie Olesno w 2021 roku

37

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej dla mieszkańców Gminy Olesno w 2021 roku

 

III Zorganizowałem i odbyłem następujące spotkania:

 

16.03.2021

 • odbyłem spotkanie z koordynatorami i doradcami Związku Miast Polskich Panią Danutą Wesołowską i Małgorzatą Zdebel.

17.03.2021

 • uczestniczyłem w podpisaniu umowy ze Stowarzyszeniem LGD „Dolina Stobrawy”
 • brałem udział w uroczystości zakończenia pełnienia funkcji Wojewody Opolskiego przez Pana Adriana Czubaka. Uroczystość odbyła się w Opolu.

 

 

19.03.2021

 • uczestniczyłem w uroczystości symbolicznego wbicia pierwszej łopaty i tym samym rozpoczęcia prac w terenie przy budowie obwodnicy Olesna. W uroczystości udział wzięli - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber, Wojewoda Opolski Sławomir Kłosowski, posłanka na Sejm RP Violetta Porowska oraz Katarzyna Czochara, dyrektor opolskiego oddziału GDDKiA Rafał Pydych oraz prezes zarządu firmy Mirbud S.A. Jerzy Mirgos.

23.03.2021

 • uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego.
 • udzieliłem wywiadu Radiu Doxa

24.03.2021

 • uczestniczyłem w spotkaniu online z udziałem ministra Marcina Ociepy w sprawie rządowego programu „Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe”. W ramach programu samorządy mogą otrzymać m.in. dofinansowanie wynoszące do 35% kosztów inwestycji, a mniej zamożni lokatorzy szansę na wynajem a z czasem kupno mieszkania.

01.04.2021

 • uczestniczyłem w audycji Radia Opole pt. „Loża radiowa”

02.04.2021

 • przeprowadziłem negocjacje w sprawie terenów przy WCK w Grodzisku.

06.04.2021

 • wraz z delegacją uczestniczyłem w pogrzebie Prezesa Oleskiej Spółdzielni Mleczarskiej Pana Wilhelma Bekera.

09.04.2021

 • odbyłem spotkanie z Panią Justyną Soppa Wojewódzkim Komendantem OHP w Opolu w sprawie dalszej współpracy.

 

 • odbyłem spotkanie z Panią Ewą Mikołajczak z Krajowej Administracji Skarbowej w Opolu w sprawie w sprawie podpisania protokołu z czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniach od 05.03.2021 do 09.04.2021 dotyczących zrealizowanego projektu pn.: Tradycje, kultura, edukacja - rozwijamy  przyjaźń polsko-czeską nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001942". Kontrola prowadzona zdalnie dotyczyła audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Kontrola przebiegła pozytywnie, nie wniesiono uwag.

 

12.04.2021

 • udzieliłem wywiadu dla radia Doxa.
 • uczestniczyłem w konsultacjach Projektu Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego 2030

Burmistrz: Stan większość inwestycji, które znalazły się w tegorocznym budżecie nabiera tempa, większość przetargów albo jest na ukończeniu albo zostały rozstrzygnięte, dla części inwestycji zostały już podpisane umowy m.in.:

 • Budowa ul. Brzozowej w Oleśnie
 • Przebudowa ul. Cyprysowej i ul. Lipowej w Oleśnie
 • Przebudowa ul. Wilczej w Wojciechowie - w trakcie przygotowywania przetargu
 • Przebudowa ścieżki pieszo rowerowej przy ul. Kani w Oleśnie - w trakcie realizacji
 • Przebudowa ul. Leśnej w Wachowie - rozstrzygnięto przetarg i wyłoniono wykonawcę

Do rozstrzygnięcia pozostały drobne roboty drogowe związane z funduszami sołeckimi: w Borkach Wielkich, Kucobach i na Świerczu.

Wybrano wykonawcę w sprawie przebudowy ul. Spokojnej w miejscowości Leśna oraz przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bodzanowicach.

Inne inwestycje w trakcie realizacji lub z podpisaną umową:

 • Prace przy WCK w Starym Oleśnie
 • Uzupełnianie ubytków i remont cząstkowy dróg gminnych
 • Utrzymanie oznakowania drogowego
 • Rozstrzygnięty przetarg na oświetlenie 320 tys zł i doświetlanie przejść dla pieszych na terenie miasta,
 • Przebudowa małego parku za prawie 1 mln zł
 • Rozstrzygnięcie przetargu na przebudowę ratusza na rynku oleskim
 • budową windy w budynku Urzędu Miejskiego w Oleśnie
 • w trakcie realizacji projekt przedszkolny za ponad 600 tys. zł
 • trwają prace przy kolejnych strategiach: strategia rozwoju subregionu północnego, strategia rozwoju województwa Opolskiego -2030, Partnerstwo Samorządów Ziemi Oleskiej

7. Odpowiedzi na interpelacje. (15:08:00)

Odpowiedź na interpelację radnego Piotra Grędy z dnia 16 marca 2021 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok. (zał. nr 1) (15:09:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok. (15:13:00)

 

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Henryk Kucharczyk, Edeltrauda Zug, Grzegorz Biernacki, Jan Jaskulski, Irena Hadasik, Piotr Gręda, Artur Paluch, Łukasz Czołkos, Marek Leśniak, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek, Andrzej Kochański, Tadeusz Zamłyński
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jan Bonk

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 2) (15:14:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (15:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Henryk Kucharczyk, Łukasz Czołkos, Jan Jaskulski, Artur Paluch, Edeltrauda Zug, Grzegorz Biernacki, Piotr Gręda, Marek Leśniak, Jarosław Leszczyński, Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek, Irena Hadasik, Tadeusz Zamłyński
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jan Bonk

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji i zabezpieczenia wkładu własnego projektu LIFE pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego - LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL) + (LIFE19 GIE/PL/000398-LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL) ”. (zał. nr 3) (15:16:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia do realizacji i zabezpieczenia wkładu własnego projektu LIFE pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego - LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL) + (LIFE19 GIE/PL/000398-LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL) ” (15:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Henryk Kucharczyk, Edeltrauda Zug, Łukasz Czołkos, Jan Jaskulski, Marek Leśniak, Artur Paluch, Grzegorz Biernacki, Irena Hadasik, Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda, Jarosław Leszczyński, Tadeusz Zamłyński
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jan Bonk

11. Zapytania i wolne wnioski. (15:18:00)

Radny Piotr Gręda zadał pytanie dotyczące złożonej interpelacji, na które odpowiedzi udzielił Burmistrz Olesna.

 

12. Zakończenie obrad. (15:26:00)

Protokołowała:                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                          

                                                                                           

                 Henryk Kucharczyk

Teresa Skrzydło

 

Karolina Wiktor