Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - XXXIX sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Protokół z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 25 maja 2021 r.

Obrady rozpoczęto 2021-05-25 o godz. 12:06:57, a zakończono o godz. 13:17:45 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 11 członków:

 1. Jan Jaskulski
 2. Artur Paluch
 3. Piotr Gręda
 4. Tadeusz Zamłyński
 5. Andrzej Kochański
 6. Jarosław Leszczyński
 7. Irena Hadasik
 8. Łukasz Czołkos
 9. Klaudiusz Małek
 10. Jan Bonk
 11. Henryk Kucharczyk
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad (12:06:00)

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk Kucharczyk słowami „Otwieram XXXIX sesję Rady Miejskiej w Oleśnie” rozpoczął obrady. Następnie powitał wszystkich biorących udział w dzisiejszej sesji. Przewodniczący stwierdził, że w obradach dzisiejszej sesji uczestniczy 11 radnych a więc obrady i podejmowane uchwały będą prawomocne. Nieobecni radni: Edeltrauda Zug, Marek Leśniak, Grzegorz Biernacki.

 1. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. (12:08:00)
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 3. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Odpowiedzi na interpelacje.
 7. Przedstawienie przez Burmistrza Olesna raportu o stanie gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Olesno na 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Sołeckiej Strategii Rozwoju.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Olesno.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olesno na lata 2021-2025.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości na terenie Miasta Olesna.
 14. Zapytania i wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad.     

Przewodniczący Henryk Kucharczyk zaproponował przyjęcie protokołu z ostatniej sesji bez odczytywania, ponieważ protokół był do wglądu w Biurze Rady. Do przedłożonej propozycji nie było uwag.

 1. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym. (12:09:00)

Jako pierwsza sprawozdanie złożyła Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pani Irena Hadasik, która poinformowała, że Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła dwa posiedzenia. W dniu 29 kwietnia na którym opracowała wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Olesna oraz w dniu 18 maja na którym dokonano analizy ściągalności opłat za wywóz śmieci oraz zawartych umów śmieciowych. Podczas posiedzenia dokonano również wstępnej kontroli działalności Żłobka  Miejskiego w Oleśnie a także analizy materiałów sesyjnych opiniując wszystkie projekty uchwał pozytywnie jednogłośnie.

Następnie sprawozdanie złożył Zastępca Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej Pan Piotr Gręda, który poinformował, że komisja w okresie międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie w dniu 18 maja 2021r. podczas którego omówiono temat: Patologie społeczne: przestępczość wśród młodocianych; formy uzależnień – do którego informacji udzielili Pan Damian Troczka oraz Pani Elżbieta Korzec. Komisja zaopiniowała jeden wniosek mieszkaniowy oraz materiały sesyjne.

 

Kolejno sprawozdanie złożył Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarczej, Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Pan Jan Bonk, który poinformował, że Komisja odbyła w okresie międzysesyjnym jedno posiedzenie w dniu 18 maja podczas którego dokonano oceny  stanu dróg po okresie zimowym. Ponadto Komisja zapoznała się z informacją o realizacji zadań z budżetu obywatelskiego oraz dokonała analizy materiałów sesyjnych opiniując wszystkie projekty uchwał pozytywnie jednogłośnie.

Jako ostatni sprawozdanie złożył Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu Pan Jan Jaskulski, który, że Komisja odbyła w okresie międzysesyjnym jedno posiedzenie w dniu 25 maja 2021r. podczas którego komisja zapoznała się z przeprowadzonymi przetargami inwestycyjnymi w pierwszym kwartale 2021 roku  a także ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Olesno za 2020 rok oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. Ponadto komisja dokonała analizy materiałów sesyjnych opiniując wszystkie projekty uchwał pozytywnie jednogłośnie.

 1. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym. (12:19:00)

Przewodniczący poinformował, że do biura rady w dniu 22.04.2021 wpłynęła opinia RIO  o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok.

 1. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym. (12:19:00)

 

 

 

I Na sesji w dniu 13 kwietnia 2021 r. Rada Miejska w Oleśnie podjęła 3 uchwały, których realizacja przedstawia się następująco:

 

Nr uchwały

Tytuł uchwały

Realizacja

276

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.

w trakcie realizacji

277

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

w trakcie realizacji

278

w sprawie zatwierdzenia do realizacji i zabezpieczenia wkładu własnego projektu LIFE pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego - LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL) + (LIFE19 GIE/PL/000398-LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL)”

wykonana

 

II Wydałem następujące zarządzenia:

Nr zarządzenia

Tytuł zarządzenia

36

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Olesno w 2021 roku

37

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w Gminie Olesno w 2021 roku

38

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości

39

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do zbycia

40

w sprawie aktualizacji przyjętych zasad polityki rachunkowości w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Oleśnie oraz jednostkach oświatowych obsługiwanych przez Wydział Edukacji w Oleśnie

41

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok

42

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiących własność Gminy Olesno

43

w sprawie polityki rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Oleśnie

 

 

III Zorganizowałem i odbyłem następujące spotkania:

21.04.2021

 • odbyłem spotkanie z nową dyrekcją Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oddz. terenowy Opole Panem Waldemarem Janeczek podczas którego nastąpiło omówienie warunków dalszej współpracy pomiędzy gminą Olesnem a KOWRem. Spotkanie odbyło się w Opolu.

22.04.2021

 • odbyłem spotkanie z Komendantem Wojewódzkim Policji w Opolu oraz Komendantem Powiatowym Policji w Oleśnie. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.

23.04.2021

 • przeprowadziłem konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie, w wyniku którego na stanowisko dyrektora został wybrany Pan Marek Kudra.

03.05.2021

 • uczestniczyłem we mszy św. w intencji Ojczyzny z udziałem pocztu sztandarowego naszej gminy w której udział wzięli przedstawiciele władz gminnych i powiatowych oraz mieszkańcy Olesna. Po mszy św. wraz z delegacjami służb mundurowych, jednostek samorządowych oraz harcerzy udałem się pod pomnik Powstańców Śląskich, gdzie w imieniu mieszkańców Olesna złożyliśmy wiązankę kwiatów.

07.05.2021

 • w Urzędzie Miejskim, na Sali konferencyjnej spotkałem się z Marszałkiem Województwa Opolskiego Andrzejem Bułą oraz sołtysami wsi Wachów, Wysoka i Łomnica, które są jednymi z tegorocznych  beneficjentów Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. 
 • przekazałem na ręce pana Marszałka Andrzeja Buły Raport diagnostyczny Partnerstwa Samorządów Ziemi Oleskiej. Dokument jest następstwem wielu spotkań Grupy Roboczej partnerstwa, w skład której wchodzą pracownicy samorządów oraz profesjonalnego wsparcia Doradców Partnerstw Związku Miast Polskich – Pani Danuty Wesołowskiej oraz Małgorzaty Zdebel.

17.05.2021

 • odbyłem spotkanie z przedstawicielami firmy Multi Play w sprawie instalacji światłowodu w miejscowościach Boroszów, Wachów, Nowy Wachów, Wachowice, Leśna.

18.05.2021

 • uczestniczyłem w uroczystym podpisaniu umowy na dofinansowanie dwóch drogowych inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg tj. przebudowa ul. Cyprysowej i ul. Lipowej w Oleśnie oraz budowa ul. Brzozowej w Oleśnie. Podczas spotkania w Urzędzie Miejskim w Oleśnie, Wojewoda Opolski Sławomir Kłosowski wręczył promesy przedstawicielom kolejnych 10 samorządów z Opolszczyzny. Gmina Olesno jest właśnie jednym z beneficjentów Funduszu.

19.05.2021

 • uczestniczyłem w uroczystych obchodach Dnia Strażaka w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie.

21.05.2021

 • uczestniczyłem w spotkaniu z wójtami, burmistrzami powiatu oleskiego oraz starostą oleskim w sprawie ustalenia wspólnych działań w ramach Subregionu Północnego. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.

 

 1. Odpowiedzi na interpelacje. (12:45:00)

Do Rady Miejskiej w Oleśnie nie wpłynęła żadna interpelacja.

 1. Przedstawienie przez Burmistrza Olesna raportu o stanie gminy. (12:45:00)

Burmistrz Olesna poinformował, że raport gminy to dokument ustawowy, obligatoryjny. Został przygotowany w sposób przejrzysty i czytelny, aby każdy mieszkaniec za jego pomocą mógł się zapoznać z każdą dziedziną gminy Olesno. Zawiera on wszystkie informacje, które najbardziej interesują mieszkańców. Debata nad raportem odbędzie się na czerwcowej sesji absolutoryjnej.

Pan Janusz Wojczyszym Sekretarz Gminy Olesno poinformował, że przedmiotowy raport jest dokumentem dość obszernym, zostanie od przesłany radnym w formie elektronicznej oraz zostanie umieszczony na stronie internetowej gminy. Następnie przedstawił w skrócie główne zagadnienia, które obejmuje raport o stanie gminy.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Olesno na 2021 rok. (zał. nr 1) (13:05:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany budżetu gminy Olesno na 2021 rok. (13:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Bonk, Jan Jaskulski, Henryk Kucharczyk, Łukasz Czołkos, Artur Paluch, Andrzej Kochański, Irena Hadasik, Tadeusz Zamłyński, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek, Jarosław Leszczyński
 • BRAK GŁOSU(3):
  Grzegorz Biernacki, Marek Leśniak, Edeltrauda Zug

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 2) (13:08:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (13:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Artur Paluch, Henryk Kucharczyk, Jan Jaskulski, Irena Hadasik, Łukasz Czołkos, Tadeusz Zamłyński, Piotr Gręda, Jan Bonk, Andrzej Kochański, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(3):
  Grzegorz Biernacki, Marek Leśniak, Edeltrauda Zug

10. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Sołeckiej Strategii Rozwoju. (zał. nr 3) (13:09:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie aktualizacji Sołeckiej Strategii Rozwoju. (13:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Henryk Kucharczyk, Artur Paluch, Irena Hadasik, Jan Bonk, Andrzej Kochański, Tadeusz Zamłyński, Piotr Gręda, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(3):
  Grzegorz Biernacki, Marek Leśniak, Edeltrauda Zug

11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Olesno.(zał. nr 4) (13:11:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Olesno. (13:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Artur Paluch, Jan Jaskulski, Henryk Kucharczyk, Irena Hadasik, Klaudiusz Małek, Łukasz Czołkos, Jan Bonk, Andrzej Kochański, Tadeusz Zamłyński, Piotr Gręda, Jarosław Leszczyński
 • BRAK GŁOSU(3):
  Grzegorz Biernacki, Marek Leśniak, Edeltrauda Zug

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olesno na lata 2021-2025. (zał. nr 5) (13:12:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olesno na lata 2021-2025. (13:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Irena Hadasik, Henryk Kucharczyk, Jan Jaskulski, Artur Paluch, Łukasz Czołkos, Jan Bonk, Tadeusz Zamłyński, Andrzej Kochański, Piotr Gręda, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(3):
  Grzegorz Biernacki, Marek Leśniak, Edeltrauda Zug

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości na terenie Miasta Olesna. (zał. nr 6) (13:14:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości na terenie Miasta Olesna. (13:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Artur Paluch, Henryk Kucharczyk, Jan Jaskulski, Irena Hadasik, Łukasz Czołkos, Tadeusz Zamłyński, Jan Bonk, Piotr Gręda, Andrzej Kochański, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(3):
  Grzegorz Biernacki, Marek Leśniak, Edeltrauda Zug

14. Zapytania i wolne wnioski. (13:15:00)

Burmistrz Olesna odpowiedział na zapytania radnych Klaudiusza Małka oraz Piotra Grędy.

15. Zakończenie obrad. (13:17:00)

Protokołowała:                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                    

Karolina Wiktor                                                                      Henryk Kucharczyk