Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - XL sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Protokół z XL sesji Rady Miejskiej w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2021-06-15 o godz. 12:05:00, a zakończono o godz. 14:32:54 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Artur Paluch
 2. Piotr Gręda
 3. Grzegorz Biernacki
 4. Tadeusz Zamłyński
 5. Andrzej Kochański
 6. Jarosław Leszczyński
 7. Irena Hadasik
 8. Marek Leśniak
 9. Łukasz Czołkos
 10. Klaudiusz Małek
 11. Jan Bonk
 12. Edeltrauda Zug
 13. Henryk Kucharczyk

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. (12:05:00)

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk Kucharczyk słowami „Otwieram XL sesję Rady Miejskiej w Oleśnie” rozpoczął obrady. Następnie powitał wszystkich biorących udział w dzisiejszej sesji. Przewodniczący stwierdził, że w obradach dzisiejszej sesji uczestniczy 13 radnych a więc obrady i podejmowane uchwały będą prawomocne. Nieobecny był radny Jan Jaskulski.

2. Przedstawienie porządku obrad. (12:06:00)

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olesna wotum zaufania:
 1. debata nad raportem o stanie gminy;
 2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olesna wotum zaufania.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olesna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 1. przedstawienie do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r. oraz sprawozdania finansowego wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Olesno;
 2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok;
 3. przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Olesna;
 4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Olesna;
 5. dyskusja;
 6. podjęcie uchwały absolutoryjnej.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulicy Rolniczej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia aportu do spółki: Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oleśnie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno.
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący przedstawił porządek obrad dzisiejszej sesji i zaproponował, aby do porządku wprowadzić uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Olesno. Radni jednogłośnie zaakceptowali przedstawiony porządek obrad wraz z wniesioną poprawką.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. (12:08:00)

Przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołu z ostatniej sesji  bez odczytywania, ponieważ protokół był udostępniony w biurze rady a także wyłożony przed dzisiejszą sesją. Propozycja przewodniczącego została przyjęta jednogłośnie.

4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym. (12:08:00)

Jako pierwsza sprawozdanie złożyła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Edeltrauda Zug, która poinformowała, że Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie w dniu 10 czerwca. Podczas posiedzenia Komisja zapoznała się z informacją na temat realizacji dochodów z wynajmu lokali użytkowych oraz skuteczności poboru opłaty targowej za 2020 rok. Ponadto Komisja zapoznała się z informacją o stanie zasobów mieszkań socjalnych gminy i koszcie ich utrzymania. Komisja zakończyła kontrolę finansową działalności Żłobka Miejskiego w Oleśnie i opracowała protokół pokontrolny. Ponadto Komisja dokonała analizy materiałów sesyjnych opiniując wszystkie projekty uchwał pozytywnie jednogłosnie.

Kolejno sprawozdanie złożył Pan Marek Leśniak Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej, który poinformował, że komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 08.06.2021r. Podczas posiedzenia zapoznano się ze stanem realizacji prac remontowych dróg gminnych oraz omówiono arkusze organizacyjne placówek oświatowych na rok 2021/2022 – informacji udzielili kierownicy wydziałów. Ponadto Komisja dokonała analizy materiałów sesyjnych opiniując wszystkie projekty uchwał pozytywnie oraz wypracowała wnioski.

Następnie sprawozdanie złożył Pan Grzegorz Biernacki Przewodniczący Komisji Gospodarczej, Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, który poinformował, że Komisja odbyła w okresie międzysesyjnym jedno posiedzenie w dniu 8 czerwca. Podczas posiedzenia Komisja zapoznała się z informacją o rozstrzygniętych przetargach dotyczących infrastruktury drogowej i ewentualnie innych zadań inwestycyjnych. Komisja zapoznała się także z działalnością grup Odnowy Wsi oraz stowarzyszeń działających na rzecz terenów wiejskich. Informacji w tym temacie udzielił Pan Józef Bździon inspektor ds. ochrony środowiska. Komisja dokonała także analizy materiałów sesyjnych opiniując wszystkie projekty uchwał pozytywnie jednogłośnie.

Podczas posiedzenia Komisja wypracowała dwa wnioski:

 • remont bieżący drogi Kolonia Łomnicka (przysiółek Pyki) w kierunku Sowczyc. Zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie tj. 3 głosy „za”.
 • utworzenie  przejścia dla pieszych na ulicy Kossaka w Oleśnie. Zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie tj. 3 głosy „za”.

 

 

Klaudiusz Małek: mam pytanie do Burmistrza, podyktowane licznymi zapytaniami mieszkańców Łomnicy, Koloni Łomnickiej i Sowczyc. Kiedy jest realna szansa aby przeprowadzić chociaż bieżący remont drogi Kolonia Łomnicka (przysiółek Pyki) w kierunku Sowczyc ?

 

Burmistrz Olesna: Nie jest to temat istotny finansowo, więc mam nadzieję, jeśli się uda przesunąć środki zrealizować to w najbliższym czasie. Nie do końca mamy jeszcze pewność czy tę drogę będziemy asfaltować czy będzie to tylko remont bieżący ale myślę, że do dwóch tygodni sprawa będzie rozstrzygnięta.

 

Jako ostatni sprawozdanie złożył Wiceprzewodniczący Komisji Finansów i Budżetu Pan Łukasz Czołkos, który poinformował, że komisja w okresie międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie w dniu 09.06.2021r. podczas którego dokonano analizy poziomu dochodów związanych ze sprzedażą mienia komunalnego, wydatki na remont mieszkań komunalnych i socjalnych Gminy Olesno – informacji udzielili pracownicy Urzędu Miejskiego. Ponadto Komisja dokonała analizy materiałów sesyjnych opiniując wszystkie projekty uchwał pozytywnie.

5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym. (12:19:00)

W okresie międzysesyjnym do Biura Rady wpłynęło sprawozdanie Burmistrza Olesna z realizacji programu współpracy gminy Olesno z organizacjami pozarządowymi.

6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym. (12:20:00)

I Na sesji w dniu 25 maja 2021 r. Rada Miejska w Oleśnie podjęła 6 uchwał, których realizacja przedstawia się następująco:

 

Nr uchwały

Tytuł uchwały

Realizacja

279

w sprawie zmiany budżetu gminy Olesno na 2021 rok

w trakcie realizacji

280

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

w trakcie realizacji

281

w sprawie aktualizacji Sołeckiej Strategii Rozwoju

wykonana

282

w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Olesno

będzie zmieniana na dzisiejszej sesji

283

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olesno na lata 2021-2025

wykonana

284

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości na terenie Miasta Olesna

w trakcie realizacji

 

II Wydałem następujące zarządzenia:

Nr zarządzenia

Tytuł zarządzenia

44

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.

 

45

w sprawie powołania Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie.

46

w sprawie powołania Dyrektora Oleskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba Alberta Pieloka w Oleśnie.

47

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.

48

w sprawie wyznaczenia osoby do ochrony lokalu obwodowej komisji wyborczej w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

49

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do zbycia

 

 

III Zorganizowałem i odbyłem następujące spotkania:

 

 • odbyłem spotkanie z komisją Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarczego w związku z wizytacją terenów inwestycyjnych.

27.05.2021

 • w dniu Samorządu Terytorialnego, odebrałem z rąk Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego  i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego, dyplom oraz Odznakę Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego, która jest formą podziękowania i uznania za aktywne działanie na rzecz spraw lokalnych i determinację w rozwiązywaniu problemów obywateli - członków lokalnych wspólnot samorządowych. Uroczystość odbyła się
  w Warszawie.

08.06.2021

 • uczestniczyłem w XVII posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego.

14.06.2021

 • uczestniczyłem w zwyczajnym zgromadzeniu wspólników Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie za 2020 rok.

 

 • posiedzenie zarządu miejsko-gminnego OSP RP w Oleśnie. Spotkanie odbyło się w OSP Borki Małe.

 

 

 • zostałem powołany przez Wojewodę Opolskiego na członka zespołu ds. strat rolniczych i negatywnych zjawisk atmosferycznych;
 • w tym okresie aktywnie bierzemy udział w dyskusjach dot. budowy strategii województwa i subregionu a także rozpoczęliśmy działania nad budową strategii naszej gminy;
 • zajmowaliśmy się tematem przystąpienia do społecznej inicjatywy mieszkaniowej z propozycją budowy co najmniej 150 mieszkań na terenie Gminy;
 • z rządowego funduszu inwestycji lokalnych otrzymaliśmy dofinansowanie do budowy naszego basenu;
 • przygotowywaliśmy raport o stanie gminy Olesno z którym radni mieli okazję się zapoznać.

7. Odpowiedzi na interpelacje. (12:25:00)

W okresie międzysesyjnym do Rady Miejskiej nie wpłynęły żadne interpelacje.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olesna wotum zaufania (zał. nr 1): (12:25:00)

a. debata nad raportem o stanie gminy; (12:25:00)

W debacie udział wzięli radni Piotr Gręda, Klaudiusz Małek, Henryk Kucharczyk, Andrzej Kochański, Grzegorz Biernacki oraz Burmistrz Olesna.

b. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olesna wotum zaufania. (13:22:00)

Głosowanie nad uchwałą. (13:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Edeltrauda Zug, Artur Paluch, Irena Hadasik, Henryk Kucharczyk, Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Andrzej Kochański, Tadeusz Zamłyński, Marek Leśniak, Grzegorz Biernacki, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jan Jaskulski

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olesna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. (zał. nr 2) (13:24:00)

a. Burmistrz Olesna przedstawił do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r. oraz sprawozdania finansowego wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Olesno; (13:24:00)

b. Wiceprzewodniczący Andrzej Kochański przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok; (13:49:00)

c. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Edeltrauda Zug przedstawiła uchwałę Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Olesna; (13:57:00)

d. Wiceprzewodniczący Klaudiusz Małek przedstawił  opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Olesna; (13:59:00)

e. dyskusja; (14:03:00)

W dyskusji udział wzięli radny Piotr Gręda, Andrzej Kochański oraz Henryk Kucharczyk.

f. podjęcie uchwały absolutoryjnej. (14:09:00)

Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olesna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok i poddał ją pod głosowanie.

Głosowanie nad uchwałą. (14:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Artur Paluch, Łukasz Czołkos, Jan Bonk, Henryk Kucharczyk, Irena Hadasik, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Marek Leśniak, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda, Edeltrauda Zug, Andrzej Kochański
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jan Jaskulski

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok. (zał. nr 3) (14:13:00)

Głosowanie nad uchwałą. (14:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Artur Paluch, Henryk Kucharczyk, Irena Hadasik, Grzegorz Biernacki, Łukasz Czołkos, Edeltrauda Zug, Marek Leśniak, Andrzej Kochański, Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek, Jan Bonk
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jan Jaskulski

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 4) (14:16:00)

Głosowanie nad uchwałą. (14:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jan Bonk, Henryk Kucharczyk, Artur Paluch, Łukasz Czołkos, Edeltrauda Zug, Grzegorz Biernacki, Irena Hadasik, Andrzej Kochański, Marek Leśniak, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda, Jarosław Leszczyński, Tadeusz Zamłyński
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jan Jaskulski

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulicy Rolniczej ( zał. nr 5) (14:18:00)

Głosowanie: przyjęcie w części nieuwzględnionej uwagi do planu zagospodarowania przestrzennego. (14:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jan Bonk, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Henryk Kucharczyk, Marek Leśniak, Irena Hadasik, Łukasz Czołkos, Piotr Gręda, Artur Paluch, Andrzej Kochański, Edeltrauda Zug, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jan Jaskulski

Głosowanie nad uchwałą. (14:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Edeltrauda Zug, Artur Paluch, Henryk Kucharczyk, Irena Hadasik, Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Marek Leśniak, Grzegorz Biernacki, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda, Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek, Tadeusz Zamłyński
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jan Jaskulski

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia aportu do spółki: Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oleśnie. (zał. nr 6) (14:22:00)

Głosowanie nad uchwałą. (14:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Łukasz Czołkos, Henryk Kucharczyk, Andrzej Kochański, Jan Bonk, Marek Leśniak, Piotr Gręda, Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik, Klaudiusz Małek, Edeltrauda Zug, Tadeusz Zamłyński, Artur Paluch, Grzegorz Biernacki
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jan Jaskulski

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno.. (zał. nr 7) (14:24:00)

Głosowanie nad uchwałą. (14:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Artur Paluch, Jan Bonk, Henryk Kucharczyk, Łukasz Czołkos, Irena Hadasik, Marek Leśniak, Tadeusz Zamłyński, Piotr Gręda, Jarosław Leszczyński, Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek, Edeltrauda Zug, Grzegorz Biernacki
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jan Jaskulski

15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Olesno. (zał. nr 8) (14:28:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Olesno. (14:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jan Bonk, Artur Paluch, Henryk Kucharczyk, Edeltrauda Zug, Irena Hadasik, Marek Leśniak, Andrzej Kochański, Tadeusz Zamłyński, Łukasz Czołkos, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek, Grzegorz Biernacki
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jan Jaskulski

16. Zapytania i wolne wnioski. (14:29:00)

17. Zakończenie obrad. (14:32:00)

Protokołowała:                                             Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                         

                                                                           

Teresa Skrzydło                                                  Henryk Kucharczyk

 

Karolina Wiktor