Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych

INFORMACJA O WYNIKACH

naboru na stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego  naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Ewelina Skiba zamieszkała w Oleśnie.

 

Uzasadnienie:

Zdaniem Komisji Pani Ewelina Skiba spełnia wymogi formalne oraz ustalone kryteria określone w naborze na stanowisko podinspektora ds. pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

 

Burmistrz Olesna

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:

podinspektor ds. pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych

 

Adres jednostki.

Urząd Miejski

ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno

Liczba lub wymiar etatu: 1 etat

Wykształcenie: wykształcenie wyższe

Główne obowiązki:

inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie działań związanych z pozyskiwaniem środków dla przedsięwzięć i projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym w szczególności z programów pomocowych Unii Europejskiej, w szczególności wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem kompletnych wniosków o dofinansowanie;

prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem merytorycznym i finansowym realizowanych projektów w ramach krajowych i zagranicznych programów pomocowych, w szczególności przygotowanie wniosków o płatność i innych dokumentów sprawozdawczych i rozliczeniowych,

realizacja zadań związanych z przynależnością Gminy Olesno do Subregionu Północnego Województwa Opolskiego, lokalnej grupy działania itp.

archiwizacja dokumentacji.

Wymagania niezbędne:

wykształcenie wyższe,

obywatelstwo polskie,

posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji,

znajomość przepisów prawnych z zakresu zadań realizowanych na stanowisku, w szczególności:

ustawa o samorządnie gminnym,

Kodeks postępowania administracyjnego,

ustawa o finansach publicznych,

ustawa Prawo zamówień publicznych.

Wymagania dodatkowe:

znajomość przepisów prawnych dotyczących funduszy unijnych, procedur aplikacyjnych i rozliczania dotacji, umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystania do wykonywania zadań,

dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole,

odpowiedzialność, dokładność, komunikatywność,

znajomość systemu SL 2014, SYZYF 2014, MS2014+, generatora NFOSiGW, innych generatorów wniosków o dofinansowanie i rozliczenie,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

CV i list motywacyjny,

kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,

oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, wraz ze zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru,

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,

klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych, (dostępne na www.bip.olesno.pl w zakładce: Nabór na wolne stanowiska pracy),

kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

* Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie (budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych), w pełnym wymiarze czasu pracy, z przewagą wysiłku umysłowego, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.

Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Oleśnie:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Oleśnie

z dopiskiem : dotyczy naboru na stanowisko podinspektor ds. pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia:

15 października 2021 r. do godz. 1300.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Oleśnie po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych lub testu wiedzy i kompetencji z wybranymi kandydatami. Kandydaci zakwalifikowani zastaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://olesno.biuletyn.info.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

 

 

BURMISTRZ  OLESNA

Sylwester Lewicki

 

 

 

INFORMACJA

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Olesna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Oleśnie (46-300 Olesno) ul. Jana Pieloka 21, tel. 34 359 78 41-44.

Burmistrz Olesna wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Oleśnie, z którym można się skontaktować pod adresem: 46-300 Olesno ul. Jana Pieloka 21, e-mail: iod@olesno.pl.

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) oraz art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a, c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.06.2018, str. 2), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 rozporządzenia 2016/679), ich sprostowania (art. 16 rozporządzenia 2016/679), usunięcia (art. 17 rozporządzenia 2016/679) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 rozporządzenia 2016/679), prawo do przenoszenia danych (art. 20 rozporządzenia 2016/679), a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 rozporządzenia 2016/679). Realizacja przedmiotowych praw winna być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych.

W zakresie przetwarzania danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

PDFoświadczenie kandydata.pdf (33,19KB)
PDFoświadczenie - przetwarzanie danych osobowych.pdf (215,67KB)
PDFoświadczenie - klauzula informacyjna.pdf (63,49KB)