Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - XLI sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Protokół z XLI sesji Rady Miejskiej w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2021-07-07 o godz. 10:33:10, a zakończono o godz. 11:52:28 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Jan Jaskulski
 2. Artur Paluch
 3. Piotr Gręda
 4. Grzegorz Biernacki
 5. Tadeusz Zamłyński
 6. Andrzej Kochański
 7. Jarosław Leszczyński
 8. Irena Hadasik
 9. Marek Leśniak
 10. Łukasz Czołkos
 11. Klaudiusz Małek
 12. Jan Bonk
 13. Edeltrauda Zug
 14. Henryk Kucharczyk
 15. Tomasz Harciarek
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. (10:33:00)

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk Kucharczyk słowami „Otwieram XLI sesję Rady Miejskiej w Oleśnie” rozpoczął obrady. Następnie powitał wszystkich biorących udział w dzisiejszej sesji. Przewodniczący stwierdził, że w obradach dzisiejszej sesji uczestniczy 15 radnych a więc obrady i podejmowane uchwały będą prawomocne.

 1. Przedstawienie porządku obrad. (10:33:00)
 2. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 5. Odpowiedzi na interpelacje.
 6. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego Pana Tomasza Harciarka.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Oleśnie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Oleśnie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Olesna na 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trybie bezprzetargowym w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiące własność Gminy Olesno.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Olesno na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej grupy odbiorców w zakresie zbiorowego odbioru ścieków na terenie gminy Olesno.
 19. Zapytania i wolne wnioski.
 20. Zakończenie obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. (10:35:00)

Przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołu z ostatniej sesji  bez odczytywania, ponieważ protokół był udostępniony w biurze rady a także wyłożony przed dzisiejszą sesją. Propozycja przewodniczącego została przyjęta jednogłośnie.

4. Odpowiedzi na interpelacje. (10:36:00)

W okresie międzysesyjnym do Rady Miejskiej nie wpłynęły żadne interpelacje.

5. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego Pana Tomasza Harciarka. (10:36:00)

Przewodniczący poprosił Pana Krzysztofa Latochę Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Oleśnie Pana Krzysztofa Latochę o przekazanie zaświadczenia stwierdzającego wybór Pana Tomasz Artura Harciarka na radnego gminy Olesno.

Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radny jest zobowiązany do złożenia ślubowania.

Przewodniczący: Obecnie przystąpimy do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wybranego radnego. Ślubowanie odbędzie się w następujący sposób: odczytam rotę ślubowania, a następnie Pan radny w postawie stojącej wypowiada głośno słowo ślubuję. Informuję również, że  ślubowanie może być złożone z dodaniem zwrotu „Tak mi dopomóż Bóg”.

Przewodniczący odczytał rotę ślubowania:

 „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuje uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Radny: „Ślubuję”.

Dziękuję bardzo. Gratuluję i stwierdzam, że Pan Tomasz Harciarek objął mandat radnego Rady Miejskiej w Oleśnie.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok. (zał. nr 1) (10:39:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok. (10:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Andrzej Kochański, Edeltrauda Zug, Artur Paluch, Henryk Kucharczyk, Irena Hadasik, Łukasz Czołkos, Jarosław Leszczyński, Marek Leśniak, Piotr Gręda, Jan Jaskulski, Grzegorz Biernacki, Klaudiusz Małek, Jan Bonk, Tadeusz Zamłyński, Tomasz Harciarek

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 2) (10:43:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (10:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Jan Bonk, Henryk Kucharczyk, Edeltrauda Zug, Artur Paluch, Marek Leśniak, Łukasz Czołkos, Piotr Gręda, Jarosław Leszczyński, Andrzej Kochański, Grzegorz Biernacki, Jan Jaskulski, Tomasz Harciarek, Irena Hadasik, Klaudiusz Małek, Tadeusz Zamłyński

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Oleśnie. (zał. nr 3) (10:44:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Oleśnie. (10:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Łukasz Czołkos, Artur Paluch, Jan Bonk, Marek Leśniak, Piotr Gręda, Andrzej Kochański, Jan Jaskulski, Edeltrauda Zug, Tomasz Harciarek, Irena Hadasik, Klaudiusz Małek, Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Oleśnie. (zał. nr 4) (10:45:00)

Radna Irena Hadasik wyraziła zgodę na pełnienie funkcji Przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Oleśnie. (10:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Andrzej Kochański, Jan Bonk, Henryk Kucharczyk, Grzegorz Biernacki, Marek Leśniak, Artur Paluch, Łukasz Czołkos, Tomasz Harciarek, Edeltrauda Zug, Klaudiusz Małek, Tadeusz Zamłyński, Jan Jaskulski, Irena Hadasik, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Olesna na 2022 rok. (zał. nr 5) (10:46:00)

Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Janusz Wojczyszyn Sekretarz Gminy Olesno.

Radny Piotr Gręda zawnioskował o wprowadzenie następujących zmian w projekcie uchwały:

 • wprowadzić możliwość głosowania nad propozycjami zadań w formie papierowej;
 • aby w skład Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego wchodziło 4 radnych  i 3 osoby wskazane przez Burmistrza;
 • uchylenie w § 3 ust. 8 pkt 10.

Radny Andrzej Kochański zawnioskował o przyjęcie projektu uchwały bez zmian.

W związku z czym Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek najdalej idący, czyli wniosek radnego Andrzeja Kochańskiego.

Wniosek o przyjęcie projektu uchwały bez zmian. (11:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (6):
  Artur Paluch, Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Henryk Kucharczyk, Grzegorz Biernacki, Edeltrauda Zug
 • BRAK GŁOSU(9):
  Jan Jaskulski, Piotr Gręda, Tadeusz Zamłyński, Andrzej Kochański, Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik, Marek Leśniak, Klaudiusz Małek, Tomasz Harciarek

Z powodu problemów technicznych konieczne było powtórzenie głosowania.

Reasumpcja głosowania wniosku. (11:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jan Jaskulski, Jan Bonk, Henryk Kucharczyk, Grzegorz Biernacki, Edeltrauda Zug, Irena Hadasik, Andrzej Kochański, Marek Leśniak, Tomasz Harciarek, Łukasz Czołkos, Tadeusz Zamłyński, Artur Paluch
 • PRZECIW (2):
  Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Klaudiusz Małek

Następnie Przewodniczący poprosił o zgłoszenie spośród radnych kandydatów do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.

Zgłoszono: Łukasza Czołkosa, Jana Bonka, Piotra Grędę.

W wyniku głosowania kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

 • Łukasz Czołkos – 13 głosów „za”
 • Jan Bonk – 9 głosów „za”
 • Piotr Gręda – 7 głosów „za”

Do Zespołu weszli radni Łukasz Czołkos i Jan Bonk.

Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Olesna na 2022 rok. (11:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Grzegorz Biernacki, Jan Bonk, Henryk Kucharczyk, Andrzej Kochański, Tomasz Harciarek, Marek Leśniak, Edeltrauda Zug, Tadeusz Zamłyński, Łukasz Czołkos, Jan Jaskulski, Artur Paluch, Irena Hadasik, Klaudiusz Małek
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trybie bezprzetargowym w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiące własność Gminy Olesno. (zał. nr 6) (11:33:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trybie bezprzetargowym w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiące własność Gminy Olesno. (11:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Grzegorz Biernacki, Łukasz Czołkos, Marek Leśniak, Henryk Kucharczyk, Edeltrauda Zug, Irena Hadasik, Jarosław Leszczyński, Tomasz Harciarek, Jan Bonk, Andrzej Kochański, Artur Paluch, Jan Jaskulski, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda, Tadeusz Zamłyński

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno. (zał. nr 7) (11:34:00)

Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno. (11:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Artur Paluch, Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Irena Hadasik, Marek Leśniak, Tadeusz Zamłyński, Tomasz Harciarek, Henryk Kucharczyk, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda, Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek, Edeltrauda Zug, Jan Jaskulski

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. (zał. nr 8) (11:35:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia wzorów wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. (11:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Artur Paluch, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Tomasz Harciarek, Irena Hadasik, Jarosław Leszczyński, Marek Leśniak, Piotr Gręda, Edeltrauda Zug, Jan Jaskulski, Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek, Tadeusz Zamłyński, Jan Bonk

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno. (zał. nr 9) (11:37:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno. (11:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Artur Paluch, Edeltrauda Zug, Andrzej Kochański, Tomasz Harciarek, Jarosław Leszczyński, Henryk Kucharczyk, Marek Leśniak, Irena Hadasik, Tadeusz Zamłyński, Jan Jaskulski, Jan Bonk, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. (zał. nr 10) (11:38:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. (11:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Grzegorz Biernacki, Irena Hadasik, Jarosław Leszczyński, Łukasz Czołkos, Jan Jaskulski, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek, Andrzej Kochański, Tadeusz Zamłyński, Henryk Kucharczyk, Artur Paluch, Marek Leśniak, Edeltrauda Zug, Tomasz Harciarek, Jan Bonk

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Olesno na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji. (zał. nr 11) (11:44:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Olesno na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji. (11:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Artur Paluch, Edeltrauda Zug, Henryk Kucharczyk, Grzegorz Biernacki, Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Marek Leśniak, Irena Hadasik, Tomasz Harciarek, Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda, Jarosław Leszczyński, Tadeusz Zamłyński, Jan Bonk

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej grupy odbiorców
w zakresie zbiorowego odbioru ścieków na terenie gminy Olesno. (zał. nr 12) (
11:48:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej grupy odbiorców
w zakresie zbiorowego odbioru na terenie gminy Olesno. (11:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Artur Paluch, Jan Bonk, Marek Leśniak, Grzegorz Biernacki, Łukasz Czołkos, Edeltrauda Zug, Henryk Kucharczyk, Jarosław Leszczyński, Tomasz Harciarek, Piotr Gręda, Irena Hadasik, Klaudiusz Małek, Jan Jaskulski, Andrzej Kochański, Tadeusz Zamłyński

18. Zapytania i wolne wnioski. (11:50:00)

19. Zakończenie obrad. (11:52:00)

Protokołowała:                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                         

                                                                                           

Teresa Skrzydło                                                                  Henryk Kucharczyk

 

Karolina Wiktor