Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - XLIII sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Protokół z XLIII sesji Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia 10 września 2021 r.

Obrady rozpoczęto 2021-09-10 o godz. 12:33:28, a zakończono o godz. 13:18:35 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 10 członków:

 1. Jan Jaskulski
 2. Grzegorz Biernacki
 3. Andrzej Kochański
 4. Marek Leśniak
 5. Łukasz Czołkos
 6. Klaudiusz Małek
 7. Jan Bonk
 8. Edeltrauda Zug
 9. Henryk Kucharczyk
 10. Tomasz Harciarek
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. (12:33:00)

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk Kucharczyk słowami „Otwieram XLIII sesję Rady Miejskiej w Oleśnie” rozpoczął obrady. Następnie powitał wszystkich biorących udział w dzisiejszej sesji. Przewodniczący stwierdził, że w obradach dzisiejszej sesji uczestniczy 10 radnych a więc obrady i podejmowane uchwały będą prawomocne. Nieobecni byli radni Artur Paluch, Piotr Gręda, Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik.

Na posiedzenie spóźnił się radny Tadeusz Zamłyński.

 1. Przedstawienie porządku obrad. (12:34:00)

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok. (zał. nr 1)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie  zaliczenia ul. Cyprysowej w Oleśnie do kategorii dróg gminnych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Opolskiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości Bieńskie (część miasta Olesna) i Chomącko (osada).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Odrzańsko-Stobrawskiej Inicjatywy Mieszkaniowej Sp. z o.o.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2021-2023.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno.
 18. Zapytania i wolne wnioski.
 19. Zakończenie obrad.

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad.

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. (12:36:00)

Przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołu z ostatniej sesji  bez odczytywania, ponieważ protokół był udostępniony w Biurze Rady a także wyłożony przed dzisiejszą sesją. Propozycja przewodniczącego została przyjęta jednogłośnie.

4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym. (12:36:00)

Nastąpiła zmiana quorum (12:40:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 11

Do sesji dołączyli radni: Tadeusz Zamłyński

Jako pierwsza sprawozdanie złożyła przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Edeltrauda Zug , która poinformowała, że Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie w dniu 9 września. Podczas posiedzenia Komisja wysłuchała informacji Pani Małgorzaty Pach Kierownika Wydziału Spraw Europejskich i Promocji Gminy na temat pozyskiwania środków zewnętrznych. Ponadto Komisja dokonała analizy materiałów sesyjnych, gdzie po wysłuchaniu pracowników merytorycznych zaopiniowano wszystkie projekty uchwał pozytywnie jednogłośnie.

Następnie sprawozdanie złożył Pan Grzegorz Biernacki Przewodniczący Komisji Gospodarczej, Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, który poinformował, że Komisja odbyła w okresie międzysesyjnym jedno posiedzenie w dniu 10 września. Podczas posiedzenia Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz ze sprawozdaniem  z Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie. Ponadto komisja dokonała analizy materiałów sesyjnych, gdzie po wysłuchaniu pracowników merytorycznych zaopiniowano wszystkie projekty pozytywnie jednogłośnie. Podczas posiedzenia Komisja zapoznała się z  wnioskiem Pana Andrzeja Wieczorka odnośnie budowy instalacji fotowoltaicznej w Oleśnie przy ul. Kossaka 9. W przedmiotowej sprawie Komisja zapoznała się z opinią Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz wysłuchała Pana Kamila Brzęczka Kierownika Wydziału Infrastruktury Ochrony Środowiska i Rolnictwa. W wyniku przeprowadzonej analizy Komisja negatywnie opiniuje wniosek Pana Andrzeja Wieczorka z uwagi na fakt, że z punktu widzenia wizualnego miejsce przedmiotowej farmy fotowoltaicznej nie wpasowuję się w politykę gminy dotyczącą ładu przestrzennego i koliduje z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.

Jako kolejny sprawozdanie złożył Pan Marek Leśniak Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej, który poinformował, że Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie w dniu 7 września 2021r. podczas którego wysłuchała informacji nt. przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2021/2022, której udzielił Pan Janusz Wojczyszyn. Pozytywnie zaopiniowano wszystkie materiały sesyjne, do których wyjaśnień udzielili kierownicy poszczególnych wydziałów. Komisja złożyła następujące wnioski:

 1. uwzględnić w kryteriach przyjęcia dziecka do przedszkola nr 3 w Oleśnie uczęszczanie starszego rodzeństwa do szkoły podstawowej Nr 3 w Oleśnie.
 2. zaprojektowanie i wykonanie zatoczki lub znaków poziomych zezwalających na zatrzymywanie się autobusów dowożących dzieci do PP nr 4 w Oleśnie.
 3. przywrócenie połączeń kolejowych na trasie Olesno-Wrocław.

 

Jako ostatni sprawozdanie z pracy Komisji Finansów złożył Przewodniczący Pan Jan Jaskulski, który poinformował, że komisja w okresie międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie w dniu 8 września 2021. Podczas którego wysłuchano informacji nt. rozliczeń inwestycji dotowanych ze środków zewnętrznych, której udzieliła Pani Małgorzata Pach oraz z Panią Skarbnik Anetą Sitną dokonano analizy gospodarowania majątkiem trwałym gminy. Pozytywnie zaopiniowano wszystkie materiały sesyjne, do których wyjaśnień udzielili kierownicy poszczególnych wydziałów.

 

 1. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym. (12:43:00)

W okresie międzysesyjnym do Biura Rady wpłynęły następujące pisma:

14.07.2021

 • Wojewoda Opolski: zapytanie do uchwały Nr XLI/295/21 Rady Miejskiej w Oleśnie.

13.08.2021

 • Wojewoda Opolski: analiza oświadczeń majątkowych Burmistrza Olesna oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej.

23.08.2021

 • Wojewoda Opolski: pismo Rzecznika Praw Obywatelskich dot. problemu ograniczania jawności działania organów samorządu terytorialnego w ramach odbywania się obrad i sesji zdalnych w związku z pandemią Covid-19

 

25.08.2021

 • Burmistrz Olesna: sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Olesno za I półrocze 2021 roku.
 • Prokuratura Okręgowa w Opolu: dot. zmiany uchwały Nr IV/26/15 w spr. stypendiów sportowych.

Ponadto uczestniczyłem w następujących spotkaniach:

23-25.07.2021 uczestniczyłem w obchodach Dni Olesna

27.08.2021 uczestniczyłem w spotkaniu z druhów OSP w Starym Oleśnie
29.08.2021 uczestniczyłem w dożynkach wiejskich w Łowoszowie
30.08.2021 uczestniczyłem w otwarciu biura poselskiego Ministra Marcina Ociepy

31.08.2021 – uczestniczyłem w zebraniu Rady Sołeckiej w Łowoszowie

4.09.2021 – uczestniczyłem w III rowerowym rajdzie rodzinnym

5.09.2021- uczestniczyłem w dożynkach gminnych w Grodzisku

6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym. (12:45:00)

I Na sesji w dniu 27 lipca 2021 r. Rada Miejska w Oleśnie podjęła 7 uchwał, których realizacja przedstawia się następująco:

Nr uchwały

Tytuł uchwały

Realizacja

305

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok

w trakcie realizacji

306

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

w trakcie realizacji

307

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno

wykonana

308

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

wykonana

309

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użytkowanie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Olesno

w trakcie realizacji

310

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości na terenie miasta Olesno

w trakcie realizacji

311

w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej grupy odbiorców w zakresie zbiorowego odbioru ścieków na terenie gminy Olesno

wykonana

 

II Wydałem następujące zarządzenia:

Nr zarządzenia

Tytuł zarządzenia

57

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok

58

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się  o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

59

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Oleśnie Panu  Adamowi Adamskiemu.

60

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Bodzanowicach.

 

61

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.

62

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

64

w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Olesna na 2022 rok.

65

w sprawie ustalenia wzoru karty analizy zadania oraz wzoru listy poparcia stosowanych dla Budżetu Obywatelskiego Olesna na rok 2022.

66

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.

 

 

III Zorganizowałem i odbyłem następujące spotkania:

 

28.07.2021

 • spotkałem się w Urzędzie Miejskim z Panem Henrykiem Grinerem dyrektorem Banku Gospodarstwa Krajowego oddział Opole.

 

29.07.2021

 • w Urzędzie Miejskim w Oleśnie spotkałem się z Panem Tadeuszem Szulc dyrektorem Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami  PKP w temacie trwającego remontu dworca. 

 

 

6.08.2021

 • uczestniczyłem wraz z radnymi Rady Miejskiej i Sołtysami naszej gminy w konferencji na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 której organizatorem był Urząd Statystyczny wraz z Wicewojewodą Opolskim Teresą Barańską. Konferencja odbyła się w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.

 

10.08.2021

 • wizyta Darii Misz z WFOŚi GW w Opolu.

 

12.08.2021

 • wziąłem udział w wizycie studyjnej obwodnicy Olesna w ciągu drogi S11. Spotkanie rozpoczęło się w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie a następnie odbył się przejazd na teren budowy obwodnicy gdzie przedstawiony został poziom zawansowania prac. W spotkaniu udział wzięli także Wojewoda Opolski, Marszałek Województwa Opolskiego, Starosta Oleski, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, Opolski Wojewódzki Inspektor  Nadzoru Budowlanego w Opolu.

 

 1.  
 • uczestniczyłem w Obchodach  Święta Wojska Polskiego, gdzie w kościele pw. Bożego Ciała odprawiona została msza święta w intencji Ojczyzny, a po niej pod pomnikiem Lotników Polskich delegacje władz samorządowych, służb mundurowych i szkół złożyły kwiaty.
 • wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego zorganizowałem IX Edycję Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych Tropem Wilczym, który odbył się na terenie uroczyska "Siedem Źródeł” a wzięło w nim udział około 50-ciu biegaczy i wielu kibiców.

 

17.08.2021

 • uczestniczyłem w naradzie dla druhów strażaków wchodzących w skład Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, która odbyła się w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

 

18-21.08.2021

 • w dniach od 18 do 21 sierpnia wraz z delegacją z Olesna uczestniczyłem w obchodach XXIV rocznicy nadania praw miejskich partnerskiemu miastu Zalakaros.

 

24.08.2021

 • uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, gdzie tematem było min. podsumowanie wojewódzkich zawodów sportowo pożarniczych oraz podsumowanie zebrań sprawozdawczo – wyborczych w jednostkach OSP.

 

25.08.2021

 • uczestniczyłem w zdalnym posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego.

 

 

 

 

26.08.2021

 • na zaproszenie Starosty Oleskiego Pana Rolanda Fabianka wziąłem udział w spotkaniu nt. Strategii Obszaru Funkcjonalnego Województwa Opolskiego, które odbyło się w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

 

27.08.2021

 

 • na terenie jednej z największych inwestycji dofinansowanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwotą ok. 18 mln zł, pn. "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie" spotkałem się z byłym sekretarzem stanu w MSWiA a obecnie z-cą Głównego Inspektora Ochrony Środowiska - panem Markiem Surmaczem. W spotkaniu uczestniczyli także: Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Maciej Stefański oraz członkowie Rady Nadzorczej WFOŚiGW - pani Dorota Subda i pan Piotr Kunicki. Głównym tematem rozmów były realizowane w gminie zadania związane z poprawą jakości środowiska miejskiego.

 

30.08.2021

 • na zaproszenia Radia DOXA wziąłem udział w kampanii VISITOPOLSKIE, gdzie w ramach przedsięwzięcia będą przygotowywane audycje radiowe promujące walory, oferty i atrakcje turystyczne gminy.
 • uczestniczyłem w otwarciu biura poselskiego Wiceministra Obrony Narodowej Marcina Ociepy, które znajduje się w oleskim Ratuszu.

 

31.08.2021

 • wziąłem udział w uroczystości zdania obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Oleśnie, która odbyła się w Komendzie Powiatowej PSP w Oleśnie.

 

1.09.2021

 • uczestniczyłem w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2021/2022, podczas którego wręczałem wyprawkę szkolną dla tegorocznych pierwszoklasistów PSP nr 2 w Oleśnie.

 

2.09.2021

 • zorganizowałem spotkanie, które odbyło się w moim gabinecie w sprawie wojewódzkich obchodów 100 lecia Związku OSP Olesno.
 • na zaproszenie Marszałka Województwa oraz dyrekcji Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu wziąłem, udział w uroczystej Gali Otwarcia Teatru.

 

4.09.2021

 • objąłem patronatem oraz dokonałem otwarcia rodzinnego rajdu rowerowego, zorganizowanego przez Publiczna Szkolę nr 1 w Oleśnie
 • wziąłem udział w Narodowym Czytaniu pod honorowym patronatem pary prezydenckiej. Jak co roku Narodowe Czytanie odbyło się na oleskim rynku, gdzie została odczytana „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

 

 

 

 

5.09.2021

 • wraz z sołtysami oraz pracownikami urzędu zorganizowałem gminne dożynki, które rozpoczęły się uroczystą mszą św. w kościele św. Rocha w Grodzisku a następnie obchodami w sołectwie Grodzisko.

 

6.09.2021

 • uczestniczyłem w spotkaniu burmistrzów w temacie strategii subregionu północnego, które odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

 

7.09.2021

 • zorganizowałem spotkanie pn. Partnerstwo samorządów Ziemi Oleskiej. Spotkanie odbyło się w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego z udziałem min. Pani Danuty Wesołowskiej koordynatorem strategii. W ramach partnerstwa zrzeszona jest gmina Olesno, powiat Olesno, gmina Radłów, Gorzów Śląski i Zębowice. Głównym tematem było omawianie postępu prac nad strategią.
 • w Miejskim Domu Kultury wręczałem stypendia naukowe dla uczniów szkół podstawowych za wybitne osiągnięcia naukowe oraz sportowe w roku szkolnym 2020/2021.

 

9.09.2021

 • zorganizowałem oraz wziąłem udział w szkoleniu obronnym dla kadry kierowniczej oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

7. Odpowiedzi na interpelacje. (12:58:00)

Do Biura Rady nie wpłynęły żadne interpelacje w związku z czym punkt ten stał się bezprzedmiotowy.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok. (zał. nr 1) (12:59:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok. (13:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Jan Jaskulski, Tadeusz Zamłyński, Tomasz Harciarek, Henryk Kucharczyk, Marek Leśniak, Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek, Edeltrauda Zug, Grzegorz Biernacki
 • BRAK GŁOSU(4):
  Artur Paluch, Piotr Gręda, Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 2) (13:03:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (13:04:00)

 

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Jaskulski, Henryk Kucharczyk, Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Edeltrauda Zug, Tadeusz Zamłyński, Andrzej Kochański, Marek Leśniak, Grzegorz Biernacki, Tomasz Harciarek, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(4):
  Artur Paluch, Piotr Gręda, Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia ul. Cyprysowej w Oleśnie do kategorii dróg gminnych. (zał. nr 3) (13:04:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaliczenia ul. Cyprysowej w Oleśnie do kategorii dróg gminnych. (13:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Henryk Kucharczyk, Tomasz Harciarek, Tadeusz Zamłyński, Klaudiusz Małek, Marek Leśniak, Grzegorz Biernacki, Andrzej Kochański
 • BRAK GŁOSU(4):
  Artur Paluch, Piotr Gręda, Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik

11. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Opolskiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości Bieńskie (część miasta Olesna) i Chomącko (osada). (zał. nr 4) (13:05:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Opolskiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości Bieńskie (część miasta Olesna) i Chomącko (osada). (13:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Łukasz Czołkos, Jan Jaskulski, Henryk Kucharczyk, Jan Bonk, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Edeltrauda Zug, Marek Leśniak, Andrzej Kochański, Tomasz Harciarek, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(4):
  Artur Paluch, Piotr Gręda, Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Odrzańsko-Stobrawskiej Inicjatywy Mieszkaniowej Sp. z o.o. (zał. nr 5) (13:07:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Odrzańsko-Stobrawskiej Inicjatywy Mieszkaniowej Sp. z o.o. (13:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Jaskulski, Jan Bonk, Henryk Kucharczyk, Grzegorz Biernacki, Andrzej Kochański, Edeltrauda Zug, Łukasz Czołkos, Tadeusz Zamłyński, Tomasz Harciarek, Klaudiusz Małek, Marek Leśniak
 • BRAK GŁOSU(4):
  Artur Paluch, Piotr Gręda, Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. (zał. nr 6) (13:08:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. (13:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Bonk, Jan Jaskulski, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Łukasz Czołkos, Andrzej Kochański, Tomasz Harciarek, Edeltrauda Zug, Marek Leśniak, Klaudiusz Małek, Henryk Kucharczyk
 • BRAK GŁOSU(4):
  Artur Paluch, Piotr Gręda, Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno. (zał. nr 7) (13:10:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno (zał. nr 7) (13:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Jaskulski, Andrzej Kochański, Łukasz Czołkos, Edeltrauda Zug, Henryk Kucharczyk, Grzegorz Biernacki, Tomasz Harciarek, Marek Leśniak, Jan Bonk, Klaudiusz Małek, Tadeusz Zamłyński
 • BRAK GŁOSU(4):
  Artur Paluch, Piotr Gręda, Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. (zał. nr 8) (13:12:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. (13:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Jaskulski, Jan Bonk, Henryk Kucharczyk, Edeltrauda Zug, Grzegorz Biernacki, Tomasz Harciarek, Marek Leśniak, Łukasz Czołkos, Klaudiusz Małek, Andrzej Kochański, Tadeusz Zamłyński
 • BRAK GŁOSU(4):
  Artur Paluch, Piotr Gręda, Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2021-2023. (zał. nr 9) (13:13:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2021-2023. (13:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Jaskulski, Henryk Kucharczyk, Tomasz Harciarek, Edeltrauda Zug, Marek Leśniak, Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Klaudiusz Małek, Andrzej Kochański, Tadeusz Zamłyński, Grzegorz Biernacki
 • BRAK GŁOSU(4):
  Artur Paluch, Piotr Gręda, Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno. (zał. nr 10) (13:14:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno. (13:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Jaskulski, Jan Bonk, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Henryk Kucharczyk, Tomasz Harciarek, Łukasz Czołkos, Andrzej Kochański, Edeltrauda Zug, Marek Leśniak, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(4):
  Artur Paluch, Piotr Gręda, Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik

18. Zapytania i wolne wnioski. (13:15:00)

19. Zakończenie obrad. (13:18:00)

Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział: „A teraz zamykam obrady XLIII sesji Rady Miejskiej w Oleśnie”. Obrady zakończono o godzinie 1318.

Protokołowały:                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej