Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetargi ustne nieograniczone na stawki czynszu najmu lokali użytkowych.

 Burmistrz Olesna ogłasza

I przetargi ustne nieograniczone na stawki czynszu najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Olesno:

  DSC_0124.jpeg   DSC_0122.jpeg

  1. Lokal biurowy nr 5 o powierzchni 23,40 m2, położony na I piętrze budynku Ratusza Miejskiego w Oleśnie przy ulicy Rynek 20, wyposażony w instalację elektryczną i centralne ogrzewanie, z prawem użytkowania pomieszczeń ogólnodostępnych znajdujących się w budynku, przeznaczony na działalność biurową lub nieuciążliwą działalność usługową. Numer geodezyjny działki, na której znajduje się budynek Ratusza Miejskiego: 2517, numer księgi wieczystej: OP1L/00008008/4.

Cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu: 358,02 zł netto.

Termin zagospodarowania lokalu: 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Lokal przeznaczony do wynajmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres 3 lat. Po upływie tego okresu Najemcy będzie przysługiwało pierwszeństwo w zawarciu umowy na kolejny okres. Niezależnie od ustalonej stawki czynszu Najemca lokalu zobowiązany będzie do uiszczania obowiązujących opłat eksploatacyjnych. Nakłady poniesione na adaptację pomieszczeń w żadnym wypadku nie będą podlegały kompensacie z należnym czynszem, ani rozliczeniu po zakończeniu trwania umowy.

Przetarg odbędzie się w dniu 4 listopada 2021 roku  o godz.  1000 w sali nr 114 (I piętro) Urzędu Miejskiego w Oleśnie  przy ul. Pieloka 21.

Wadium w wysokości 1321,09 zł  (trzykrotny miesięczny czynsz najmu według ceny wywoławczej, powiększony o podatek VAT w wysokości 23%) należy wpłacić najpóźniej do dnia 31 października 2021 roku w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto: ING Bank Śląski 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902, przy czym za dzień wpłaty uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Gminy Olesno.

  1. Lokal biurowy nr 6 o powierzchni 67,50 m2 położony na I piętrze budynku Ratusza Miejskiego w Oleśnie przy ulicy Rynek 20, wyposażony w instalację elektryczną i centralne ogrzewanie, z prawem użytkowania pomieszczeń ogólnodostępnych znajdujących się w budynku, przeznaczony na działalność biurową lub nieuciążliwą działalność usługową. Numer geodezyjny działki, na której znajduje się budynek Ratusza Miejskiego: 2517, numer księgi wieczystej: OP1L/00008008/4.

Cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu: 987,52 zł netto.

Termin zagospodarowania lokalu: 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Lokal przeznaczony do wynajmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres 3 lat. Po upływie tego okresu Najemcy będzie przysługiwało pierwszeństwo w zawarciu umowy na kolejny okres. Niezależnie od ustalonej stawki czynszu Najemca lokalu zobowiązany będzie do uiszczania obowiązujących opłat eksploatacyjnych.

Nakłady poniesione na adaptację pomieszczeń w żadnym wypadku nie będą podlegały kompensacie z należnym czynszem, ani rozliczeniu po zakończeniu trwania umowy.

Przetarg odbędzie się w dniu 4 listopada 2021 roku  o godz.  1100 w sali nr 114 (I piętro) Urzędu Miejskiego w Oleśnie  przy ul. Pieloka 21.

          Wadium w wysokości 3643,95 zł  (trzykrotny miesięczny czynsz najmu według ceny wywoławczej, powiększony o podatek VAT w wysokości 23%) należy wpłacić najpóźniej do dnia 31 października 2021 roku w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto: ING Bank Śląski 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902, przy czym za dzień wpłaty uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Gminy Olesno.

Informacje ogólne:

          Wadium wpłacone przez osobę która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu lokalu, ustalonego według wylicytowanej stawki. Pozostałym osobom wadium zwraca się według wniosku złożonego przez zainteresowanego w dniu przetargu. Jeżeli osoba która wygra przetarg, będzie uchylać się od podpisania umowy najmu w terminie ponad 14 dni od dnia zamknięcia przetargu, organizator może odstąpić od zawarcia umowy najmu, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

             Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium. Ponadto Oferenci przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

  1. w przypadku osób fizycznych – aktualny wydruk z CEIDG lub oświadczenie o zobowiązaniu się - w przypadku wygrania przetargu - do podjęcia działalności gospodarczej do dnia zawarcia umowy, której termin wyznacza Wynajmujący (pod rygorem utraty wadium i odmowy zawarcia umowy);
  2. w przypadku osób prawnych – wydruk z właściwego rejestru sądowego oraz odpowiednie pełnomocnictwo.

          Przedmiotowe lokale użytkowe można oglądać codziennie w dni robocze w godzinach od  900 do  1500 po wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu.

          Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Oleśnie przy ul. Pieloka 21, w pokoju nr 103 (I piętro), tel.: 34/3509165, w godzinach pracy Urzędu.

          Burmistrz Olesna zastrzega sobie prawo zmiany treści ogłoszenia, warunków przetargu, odwołania lub unieważnienia przetargu w każdym czasie z ważnych dla Gminy Olesno przyczyn – w tym, jeżeli profil zamierzonej przez Oferenta działalności sprzeciwia się dobrym obyczajom lub jest niezgodny z interesem społecznym Gminy Olesno – i z tego tytułu nie przysługuje Oferentowi żadne roszczenie.

 

Olesno, dnia 21 października 2021 roku

Zobacz oryginał ogłoszenia tutaj: PDFOgłoszenie o przetargu - lokale w Ratuszu Miejskim..pdf (1,62MB)

                                                                                                                                           Burmistrz Olesna

                                                                                                                                               Sylwester Lewicki