Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - XLV sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Protokół z XLV sesji Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia 26 października 2021 r.

Obrady rozpoczęto 2021-10-26 o godz. 12:09:41, a zakończono o godz. 13:26:15 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków:

 1. Jan Jaskulski
 2. Artur Paluch
 3. Piotr Gręda
 4. Grzegorz Biernacki
 5. Jarosław Leszczyński
 6. Irena Hadasik
 7. Marek Leśniak
 8. Łukasz Czołkos
 9. Jan Bonk
 10. Edeltrauda Zug
 11. Henryk Kucharczyk
 12. Tomasz Harciarek

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. (12:09:00)

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk Kucharczyk słowami „Otwieram XLV sesję Rady Miejskiej w Oleśnie” rozpoczął obrady. Następnie powitał wszystkich biorących udział w dzisiejszej sesji. Przewodniczący stwierdził, że w obradach dzisiejszej sesji uczestniczy 10 radnych a więc obrady i podejmowane uchwały będą prawomocne. Nieobecni byli radni Klaudiusz Małek, Tadeusz Zamłyński oraz Andrzej Kochański.

2. Przedstawienie porządku obrad. (12:10:00)

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok. (zał. nr 1)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 2)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości na terenie Gminy Olesno. (zał. nr 3)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/272/21 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 16 marca 2021r. (zał. nr 4)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w gminie Olesno w obrębach: Świercze, Łomnica i Borki Małe. (zał. nr 5)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania (zał. nr 6)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Odrzańsko-Stobrawskiej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Sp. z o.o. (zał. nr 7)
 15. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny 2020/2021.
 16. Zapytania i wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad.

 

Aneta Sitna: Proszę o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Przewodniczący zaproponował wprowadzenie do porządku obrad przedmiotowej uchwały jako załącznik nr 8.

 

Radni nie wnieśli zastrzeżeń do przedstawionego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. (12:12:00)

Przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołu z ostatniej sesji  bez odczytywania, ponieważ protokół był udostępniony w Biurze Rady a także wyłożony przed dzisiejszą sesją. Propozycja przewodniczącego została przyjęta jednogłośnie.

4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym. (12:13:00)

Jako pierwsza sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym złożyła Pani Edeltrauda Zug Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, która poinformowała, że Komisja odbyła w okresie międzysesyjnym jedno posiedzenie w dniu 25 października. Podczas posiedzenia Komisja dokonała analizy materiałów sesyjnych, gdzie do poszczególnych uchwał wyjaśnień udzielili właściwie merytoryczni pracownicy urzędu miejskiego. Wszystkie projekty uchwał zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie. Ponadto Komisja zapoznała się z bieżącą analizą wyników przetargów i realizacji zadań inwestycyjnych. Informacji w tym temacie udzielił Kierownik Wydziału Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomości Pan Kamil Brzęczek.

Następnie sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym złożył Pan Marek Leśniak Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej, który poinformował, że Komisja odbyła w okresie międzysesyjnym jedno posiedzenie w dniu 19 października. W trakcie posiedzenia Komisja zapoznała się z realizacją zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny 2020/2021. Między innymi ta informacja obejmowała sieć szkół podstawowych, organizacje sieci szkół w minionym roku szkolnym, liczbę uczniów w szkołach, organizacje przedszkoli, liczbę dzieci w przedszkolach, wyniki egzaminów klas ósmych, liczba zatrudnionych nauczycieli, wydatki finansowe, wydatki na utrzymanie przedszkoli, łącznie wydatki oświatowe i planowane wydatki oświatowe w bieżącym roku. Ponadto Komisja dokonała analizy projektów uchwał, gdzie wszystkie uchwały zostały zaopiniowane pozytywnie.

Kolejno sprawozdanie złożył Pan Grzegorz Biernacki Przewodniczący Komisji Gospodarczej, Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, który poinformował, że Komisja odbyła w okresie międzysesyjnym jedno posiedzenie w dniu 21 października. Tematem posiedzenia były następujące tematy: wypracowanie wniosków do budżetu na 2022 rok, informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w 2021 roku oraz stopień realizacji budżetu w zakresie polityki gospodarczej oraz analiza materiałów sesyjnych. W temacie analizy materiałów sesyjnych zaopiniowano wszystkie projekty uchwał pozytywnie jednogłośnie. Informacji z realizacji zadań inwestycyjnych w 2021 roku oraz stopnia realizacji budżetu w zakresie polityki gospodarczej udzielił Pan Kamil Brzeczek Kierownik Wydziału Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomości. Natomiast opracowanie wniosków do budżetu na 2022 rok zostało przeniesione na następne posiedzenie Komisji z powodu nieobecność części radnych.

Jako ostatni sprawozdanie złożył Pan Jan Jaskulski Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu, który poinformował, że Komisja odbyła w okresie międzysesyjnym jedno posiedzenie w dniu 22 października. Podstawowym zadaniem komisji była analiza materiałów sesyjnych, gdzie po wysłuchaniu opinii pracowników urzędu miejskiego min pani skarbnik Anety Sitnej, inspektora Romana Kokota, inspektora Jana Kubika wszystkie projekty uchwał zaopiniowano pozytywnie jednogłośnie.

Nastąpiła zmiana quorum (12:15:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 13

Do sesji dołączyli radni:

 1. Tadeusz Zamłyński

5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym. (12:16:00)

Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym złożył Pan Henryk Kucharczyk Przewodniczący Rady, który poinformował, że w okresie międzysesyjnym do Biura Rady nie wpłynęły żadne pisma.  W dniu 15 października Przewodniczący uczestniczył w spotkaniu z prezesem oraz druhami OSP w Starym Oleśnie a 23 października z mieszkańcami Łowoszowa w sprawie funduszu sołeckiego.

6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym. (12:16:00)

Informacji na temat działalności w okresie międzysesyjnym udzielił Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki, który poinformował, że na sesji w dniu 5 października 2021 r. Rada Miejska w Oleśnie podjęła 5 uchwał, których realizacja przedstawia się następująco:

 

Nr uchwały

Tytuł uchwały

Realizacja

322

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok

w trakcie realizacji

323

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

w trakcie realizacji

324

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Opolskiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości Bieńskie (część miasta Olesna) i Chomącko (osada)

w trakcie realizacji

325

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na terenie Gminy Olesno wraz z prawem własności zabudowy

w trakcie realizacji

326

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Olesno, położonej na terenie Gminy Olesno.

w trakcie realizacji

 

II Wydałem następujące zarządzenia:

Nr zarządzenia

Tytuł zarządzenia

77

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok

78

w sprawie organizacji Zawodów Sportowo- Pożarniczych w Gminie Olesno

79

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Oleśnie na dzień 31.12.2021r.

80

w sprawie instrukcji przeprowadzenia inwentaryzacji

81

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok

82

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok

 

 

III Zorganizowałem i odbyłem następujące spotkania:

 

 

07.10.2021

 • uczestniczyłem w szkoleniu online dla przedstawicieli kadry kierowniczej jednostek samorządu terytorialnego będących uczestnikami projektu pn. „Standardy obsługi inwestora w samorządzie opolskim” w zakresie organizacji wizyty inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS.

 

09.10.2021

 • zorganizowałem zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP Gminy Olesno, w których wystartowało 18 drużyn (czyli około 180 zawodników) z jednostek ochotniczych straży pożarnych gminy Olesno. Zawody odbyły się na stadionie miejskim.

 

11.10.2021

 • odbyłem spotkanie ze Starostą Oleskim Rolandem Fabiankiem oraz z Dyrektorem Opolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Panem Łukaszem Żmudą, dotyczące zakończenia wspólnie realizowanej inwestycji pn. Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku administracji publicznej – siedziby Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Oleśnie.  W spotkaniu udział wziął także Wicestarosta Oleski Stanisław Belka.

 

 

12.10.2021

 • uczestniczyłem w posiedzeniu Zgromadzenia Związku Gmin Śląska Opolskiego, które poświęcone było głównie podsumowaniu prac X Grupy zakupowej Energetycznej ZGŚO i działań szkoleniowych Związku oraz decyzjom dot. tegorocznego budżetu i składek członkowskich na przyszły rok. Posiedzenie odbyło się w Opolu.

 

13.10.2021

 • udzieliłem wywiadu dla radia Doxa i radia Opole.

 

14.10.2021

 • na zaproszenie Zarządu Rejonowego PZERiI w Oleśnie brałem udział w spotkaniu „Pogodna jesień”, które odbyło się w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie.

 

15.10.2021

 • wraz z delegacją uczciłem rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża składając wiązankę kwiatów pod pomnikiem papieskim przy oleskim Rynku.

 

17.10.2021

 • uczestniczyłem w festynie wiejskim, który odbył się w Chatce pod brzozami w Wojciechowie podczas którego nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi na nowo wybudowanej drodze ul. Wilczej w Wojciechowie.

 

18.10.2021

 • uczestniczyłem w spotkaniu z okazji „Dnia Białej Laski – Międzynarodowego Dnia Niewidomych”, które odbyło się w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie.
 • z okazji Dnia Edukacji Narodowej, spotkałem się z Dyrektorami oraz Wicedyrektorami publicznych szkół podstawowych oraz publicznych przedszkoli podległych Gminie Olesno. W spotkaniu uczestniczyli także Wiceburmistrz Olesna Jerzy Chęciński, Sekretarz Gminy Janusz Wojczyszyn oraz Skarbnik Gminy Aneta Sitna. Podczas uroczystości zaproszeni goście otrzymali podziękowania za trud pracy włożony w zarządzanie placówkami szkolnymi i przedszkolnymi oraz nieoceniony wkład w proces kształcenia i wychowania kolejnych pokoleń młodych Polaków.
 • z okazji jubileuszu 60-lecia Oleskiego Muzeum Regionalnego uczestniczyłem w wystawie pt. „Lata dwudzieste, lata trzydzieste-oleskie miedzywojnie”.

 

19.10.2021

 • uczestniczyłem w spotkaniu online w sprawie Spółki Odrzańsko-Stobrawskiej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej z siedzibą w Kluczborku, podczas którego zapadły kluczowe decyzje dot. kształtu spółki.

 

19-20.10.2021

 • uczestniczyłem w uroczystej gali wręczenia decyzji o wpisach na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz do Krajowego rejestru dobrych praktyk w ochronie NDK. Uroczystość miała miejsce w Małopolskim Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu.

 

21.10.2021

 • odbyłem spotkanie z Panem Grzegorzem Sobczykiem przedstawicielem firmy „Sirit” w sprawie możliwości zakupu działek i realizacji inwestycji w  obrębie oleskich terenów inwestycyjnych w Świerczu przy ul. Leśnej.
 • wraz z Zastępcą Burmistrza odbyłem spotkanie ze starostą oleskim Panem Rolandem Fabiankiem oraz Burmistrzem Namysłowa w sprawach dotyczących przygotowań do ostatecznego przyjęcia strateg subregionu północnego. Ogólne spotkanie w w tej sprawie odbędzie się w drugiej połowie listopada.

 

22.10.2021

 • uczestniczyłem w delegacji do miasta partnerskiego Arnsberg gdzie wraz z dyrektorem Jerzym Jeziorowskim uczestniczyłem w podpisaniu aktu partnerstwa szkolnego pomiedzy Szkołą Podstawową Hedwig w Oleśnie a Agnes-Wenke-Schule Neheim. Spotkanie odbyło się  w Ratuszu Starego Miasta Arnsberg.

 

25.10.2021

 • zorganizowaliśmy uroczystość przekazania strategii rozwoju samorządów ziemi  oleskiej naszego partnerstwa , które zawarliśmy już rok temu. Uroczystość odbyła się w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego z udziałem Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Panem Waldemarem Zadką, z głównym koordynatorem tego projektu z Warszawy oraz  starostą, wójtami i burmistrzami naszego partnerstwa.

Nastąpiła zmiana quorum (12:22:00)

Liczba radnych obecnych na sali obrad: 14

Do sesji dołączyli radni:

 1. Klaudiusz Małek

7. Odpowiedzi na interpelacje. (12:23:00)

Do Biura Rady nie wpłynęły żadne interpelacje w związku z czym punkt ten stał się bezprzedmiotowy.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok. (zał. nr 1) (12:23:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok. (zał. nr 1) (12:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Łukasz Czołkos, Henryk Kucharczyk, Jan Jaskulski, Jan Bonk, Grzegorz Biernacki, Edeltrauda Zug, Artur Paluch, Marek Leśniak, Irena Hadasik, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda, Tomasz Harciarek, Jarosław Leszczyński, Tadeusz Zamłyński
 • BRAK GŁOSU(1):
  Andrzej Kochański

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 2) (12:27:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 2) (12:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Łukasz Czołkos, Jan Bonk, Artur Paluch, Jan Jaskulski, Tadeusz Zamłyński, Grzegorz Biernacki, Tomasz Harciarek, Marek Leśniak, Henryk Kucharczyk, Edeltrauda Zug, Irena Hadasik, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(1):
  Andrzej Kochański

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości na terenie Gminy Olesno. (zał. nr 3) (12:27:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości na terenie Gminy Olesno. (zał. nr 3) (12:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Jaskulski, Henryk Kucharczyk, Artur Paluch, Jan Bonk, Irena Hadasik, Grzegorz Biernacki, Tomasz Harciarek, Łukasz Czołkos, Edeltrauda Zug, Piotr Gręda, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek, Tadeusz Zamłyński, Marek Leśniak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Andrzej Kochański

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/272/21 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 16 marca 2021r. (zał. nr 4) (12:29:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/272/21 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 16 marca 2021r. (zał. nr 4) (12:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Artur Paluch, Grzegorz Biernacki, Tomasz Harciarek, Marek Leśniak, Jan Bonk, Piotr Gręda, Irena Hadasik, Edeltrauda Zug, Jarosław Leszczyński, Henryk Kucharczyk, Klaudiusz Małek, Tadeusz Zamłyński, Łukasz Czołkos, Jan Jaskulski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Andrzej Kochański

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w gminie Olesno w obrębach: Świercze, Łomnica i Borki Małe. (zał. nr 5) (12:30:00)

Głosowanie nad załącznikiem nr 2 o nieprzyjęciu uwag wniesionych do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. (12:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (7):
  Tomasz Harciarek, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Jan Bonk, Artur Paluch, Klaudiusz Małek
 • PRZECIW (1):
  Jan Jaskulski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (6):
  Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik, Piotr Gręda, Tadeusz Zamłyński, Marek Leśniak, Edeltrauda Zug
 • BRAK GŁOSU(1):
  Andrzej Kochański

Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w gminie Olesno w obrębach: Świercze, Łomnica i Borki Małe. (zał. nr 5) (12:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Jan Jaskulski, Henryk Kucharczyk, Tomasz Harciarek, Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Artur Paluch, Grzegorz Biernacki, Edeltrauda Zug, Klaudiusz Małek, Tadeusz Zamłyński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (4):
  Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda, Marek Leśniak, Irena Hadasik
 • BRAK GŁOSU(1):
  Andrzej Kochański

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania (zał. nr 6) (12:34:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania (zał. nr 6) (12:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Artur Paluch, Edeltrauda Zug, Irena Hadasik, Henryk Kucharczyk, Jan Bonk, Marek Leśniak, Tomasz Harciarek, Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek, Grzegorz Biernacki, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(1):
  Andrzej Kochański

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Odrzańsko-Stobrawskiej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Sp. z o.o. (zał. nr 7) (12:36:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Opolskiej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Sp. z o.o. (zał. nr 7) (12:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Jan Bonk, Tadeusz Zamłyński, Irena Hadasik, Edeltrauda Zug, Artur Paluch, Tomasz Harciarek, Grzegorz Biernacki, Klaudiusz Małek, Jarosław Leszczyński, Marek Leśniak, Henryk Kucharczyk, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(1):
  Andrzej Kochański

15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. (12:38:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. (12:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Jan Jaskulski, Edeltrauda Zug, Artur Paluch, Grzegorz Biernacki, Irena Hadasik, Henryk Kucharczyk, Klaudiusz Małek, Jarosław Leszczyński, Marek Leśniak, Tadeusz Zamłyński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Piotr Gręda, Tomasz Harciarek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Andrzej Kochański

16. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny 2020/2021. (12:41:00)

Sprawozdanie o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny 2020/2021 przedstawił Pan Janusz Wojczyszyn Sekretarz Gminy. Sprawozdanie zostało przedstawione w formie prezentacji.

17. Zapytania i wolne wnioski. (13:21:00)

Jarosław Leszczyński: Mam pytanie do wiceburmistrza, ponieważ rozmawialiśmy na temat przystanku przy Przedszkolu nr 4 w Oleśnie. Wiadomo już, że przystanku nie będzie ale chciałem się dowiedzieć jak daleko jest sprawa z wyznaczeniem miejsca do postoju autokaru?

Jerzy Chęciński: Dzisiaj miało się odbyć spotkanie opiniodawcze w tej sprawie z policją ale nie mam jeszcze informacji w tym temacie.

Jan Jaskulski: Z ramienia Rady Seniorów uczestniczyłem wczoraj w konferencji na zaproszenie Wojewody Pana Kłosowskiego. Spotkanie było bardzo ciekawe byli również przedstawiciele Departamentu Rodziny i Polityki Społecznej. Podczas konferencji zostały szeroko omówione założenia rządu dotyczące polityki senioralnej na najbliższe lata. Zostały przekazane podziękowania dla burmistrzów, rad senioralnych za dobrą współpracę.

Grzegorz Biernacki: Jeśli chodzi o nowych uczniów z zagranicy, którzy dochodzą do klasy w trakcie roku szkolnego, może by warto skorzystać z doświadczeń naszych sąsiadów w mieście partnerskim. Oni mają duże doświadczenie z różnymi nacjami i na pewno maja wypracowane metody skuteczne już od wielu lat.

Piotr Gręda: Panie przewodniczący był plan sesji wyjazdowej w celu zobaczenia postępu prac przy oleskiej oczyszczalni. Czy to spotkanie dojdzie do skutku ?

Henryk Kucharczyk: Po pierwszym listopada ustalimy termin spotkania roboczego w przedmiotowej sprawie.

18. Zakończenie obrad. (13:26:00)

Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział: „A teraz zamykam obrady XLV sesji Rady Miejskiej w Oleśnie”. Obrady zakończono o godzinie 1326

 

 

Protokołowała:                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                         

                                                                                           

        Henryk Kucharczyk

Karolina Wiktor