Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na stanowisko Podinspektora ds. podatków i opłat lokalnych

Urząd Miejski w Oleśnie

ul. Pieloka 21

46-300 Olesno

 

INFORMACJA O WYNIKACH

naboru na stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. podatków i opłat lokalnych

 

W wyniku procedury naboru na w/w stanowisko wpłynęły trzy oferty.

Informuję, że w odpowiedzi na ogłoszony nabór na w/w stanowisko wpłynęły trzy oferty.

W wyniku wstępnego postępowania kwalifikacyjnego komisja stwierdziła, że żadna z ofert nie spełniła wymagań formalnych.

 

W związku z powyższym nabór został nierozstrzygnięty.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Olesno, dnia 24 listopada 2021 r.

 

 

 

Burmistrz Olesna

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:

podinspektor ds. podatków i opłat lokalnych

 

 Adres jednostki.

Urząd Miejski

ul. Pieloka 21

46-300 OLESNO

2.  Liczba lub wymiar etatu:  1 etat

3. Wykształcenie: wykształcenie wyższe magisterskie

4.  Główne obowiązki:

 • księgowanie raportów kasowych i podatkowych,
 • prowadzenie spraw związanych z poborem, rozliczaniem i zwrotem opłaty skarbowej,
 • sporządzanie wezwań i upomnień,
 • współpraca ze stanowiskiem księgowości podatkowej w zakresie realizacji dochodów podatkowych i opłaty skarbowej do sprawozdań Rb-27S, SP-1,
 • przeprowadzanie kontroli podatkowych w zakresie podatków i przyznanych ulg i zwolnień w ramach pomocy de minimis,
 • sporządzanie sprawozdań w zakresie przyznanych ulg i zwolnień w ramach pomocy de minimis,
 • prowadzenie spraw z zakresie udzielanie ulg i zwolnień w ramach pomocy de minimis,
 • przygotowywanie projektów uchwał dla Rady Miejskiej w sprawie stawek podatków i zwolnień z podatku od nieruchomości,
 • prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości z udzielonej pomocy publicznej w zakresie podatków i opłat lokalnych,
 • monitorowanie działania programu księgowego KSAT i zgłaszanie błędów pracy systemu.

5. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • doświadczenie zawodowe minimum 3-letni staż pracy, w tym co najmniej 1 rok w administracji samorządowej,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji,
 • znajomość przepisów:
 • ustawa o rachunkowości,
 • ustawy o finansach publicznych,
 • ordynacja podatkowa,
 • ustawa o podatkach i opłatach lokalnych,
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 • ustawa o opłacie skarbowej.

6. Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • sumienność,
 • odpowiedzialność,
 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność.

7. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu – potwierdzające wymagany staż pracy,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, wraz ze zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w wyniku przeprowadzonego i zakończonego naboru,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
 • klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych, (dostępne na www.bip.olesno.pl w zakładce: Nabór na wolne stanowiska pracy),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.).

* Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.).

8.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Miejsce pracy - budynek administracyjny Urzędu Miejskiego w Oleśnie (ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno), w pełnym wymiarze czasu pracy, z przewagą wysiłku umysłowego, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy praca administracyjno-biurowa.

9.  Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Oleśnie:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Oleśnie

z dopiskiem : dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. podatków i opłat lokalnych

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia:

23 listopada 2021 r. do godz. 1400.

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Oleśnie po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych lub testu wiedzy i kompetencji z wybranymi kandydatami. Kandydaci zakwalifikowani zastaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://olesno.biuletyn.info.pl/) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

 

 

BURMISTRZ  OLESNA

Sylwester Lewicki

PDFoświadczenie - klauzula informacyjna.pdf (63,49KB)
PDFoświadczenie - przetwarzanie danych osobowych.pdf (215,67KB)
PDFoświadczenie kandydata.pdf (33,19KB)
 

 

INFORMACJA

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Olesna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Oleśnie (46-300 Olesno) ul. Jana Pieloka 21, tel. 34 359 78 41-44.

Burmistrz Olesna wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Oleśnie, z którym można się skontaktować pod adresem: 46-300 Olesno ul. Jana Pieloka 21, e-mail: iod@olesno.pl.

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ) oraz art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a, c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.06.2018, str. 2), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 rozporządzenia 2016/679), ich sprostowania (art. 16 rozporządzenia 2016/679), usunięcia (art. 17 rozporządzenia 2016/679) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 rozporządzenia 2016/679), prawo do przenoszenia danych (art. 20 rozporządzenia 2016/679), a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 rozporządzenia 2016/679). Realizacja przedmiotowych praw winna być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych.

W zakresie przetwarzania danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.