Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - XLVIII sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Protokół z XLVIII sesji Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia 30 listopada 2021 r.

Obrady rozpoczęto 2021-11-30 o godz. 12:10:49, a zakończono o godz. 13:10:01 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków:

 1. Jan Jaskulski
 2. Artur Paluch
 3. Piotr Gręda
 4. Grzegorz Biernacki
 5. Tadeusz Zamłyński
 6. Jarosław Leszczyński
 7. Łukasz Czołkos
 8. Klaudiusz Małek
 9. Jan Bonk
 10. Edeltrauda Zug
 11. Henryk Kucharczyk
 12. Tomasz Harciarek

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. (12:10:00)

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk Kucharczyk słowami „Otwieram XLVIII sesję Rady Miejskiej w Oleśnie” rozpoczął obrady. Następnie powitał wszystkich biorących udział w dzisiejszej sesji. Przewodniczący stwierdził, że w obradach dzisiejszej sesji uczestniczy 12 radnych a więc obrady i podejmowane uchwały będą prawomocne. Nieobecny był radny Andrzej Kochański, Marek Leśniak oraz radna Irena Hadasik.

2. Przedstawienie porządku obrad. (12:11:00)

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok. (zał. nr 1)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 2)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 2022 roku. (zał. nr 3)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2022 rok stanowiący część strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Olesno. (zał. nr 4)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Olesno z organizacjami pozarządowymi na rok 2022. (zał. nr 5)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu naliczania diet dla radnych, przewodniczących komisji oraz przewodniczącego Rady Miejskiej w Oleśnie i wiceprzewodniczących. (zał. nr 6)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe. (zał. nr 7)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Związku Powiatowo  –  Gminnego „Samorządy Ziemi Oleskiej”. (zał. 8)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (zał. nr 9)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Olesno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. (zał. nr 10)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Olesno. (zał. nr 11)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna. (zał. nr 12)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Oleśnie. (zał. nr 13)
 21. Zapytania i wolne wnioski.
 22. Zakończenie obrad.

Przewodniczący zaproponował aby do porządku obrad wprowadzić uchwałę w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Olesna. Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie przedmiotowej uchwały do porządku, który został zaakceptowany pozytywnie jednogłośnie tj. 12 głosów „za”. Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad, który został zaakceptowany pozytywnie jednogłośnie tj. 12 głosów „za”.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. (12:14:00)

Przewodniczący Henryk Kucharczyk zaproponował przyjęcie protokołu z ostatniej sesji bez odczytywania, ponieważ protokół był do wglądu w Biurze Rady. Do przedłożonej propozycji nie było uwag.

4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym. (12:14:00)

Jako pierwsza sprawozdanie złożyła przewodnicząca Komisji Rewizyjnej pani Edeltrauda Zug, która poinformowała, że komisja odbyła w okresie międzysesyjnym jedno posiedzenie w dniu 26 listopada. Podczas posiedzenia komisja dokonała analizy materiałów sesyjnych, gdzie po wysłuchaniu właściwych merytorycznie pracowników zaopiniowano wszystkie projekty uchwał pozytywnie jednogłośnie.

Następnie sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym złożył wiceprzewodniczący Komisji Polityki Społecznej pan Piotr Gręda, który poinformował, że komisja odbyła jedno posiedzenie w dniu 23 listopada 2021r. w którym uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji. Podczas posiedzenia omówiono: realizację zadań w zakresie pomocy społecznej w okresie jesienno-zimowym w Gminie Olesno; złożono wnioski do budżetu Gminy Olesno na 2022 rok, dokonano analizy wniosków mieszkaniowych. Przeanalizowano materiały sesyjne z czego większość  zaopiniowano pozytywnie jednomyślnie oprócz projektu uchwały w sprawie diet dla radnych oraz stawek podatku gdzie wstrzymano się od głosu.

Kolejno sprawozdanie złożył przewodniczący Komisji Gospodarczej Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa pan Grzegorz Biernacki, który poinformował, że komisja odbyła w okresie międzysesyjnym jedno posiedzenie w dniu 25 listopada 2021 roku. Podczas posiedzenia komisja dokonała analizy materiałów sesyjnych, gdzie po wysłuchaniu właściwych merytorycznie pracowników zaopiniowano wszystkie projekty uchwał pozytywnie jednogłośnie. Ponadto przygotowana została informacja na temat sytuacji finansowej gminy na przestrzeni lat 2018-2021. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Z przedstawionej analizy wynika, że dużym obciążeniem dla budżetu gminy są wydatki na oświatę, które rosną z roku na rok nie współmiernie do otrzymywanej subwencji oświatowej.

Jako ostatni sprawozdanie złożył przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu pan Jan Jaskulski, który poinformował, że Komisja  odbyła jedno posiedzenie w dniu 26 listopada 2021r. . w którym uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji. Podczas posiedzenia omówiono: Analiza ściągalności podatków i skuteczności windykacji należności oraz udzielanych ulg i umorzeń według stanu na dzień 30.09.2021 r. - informacji udzieliła Pani Aneta Sitna. Przeanalizowano materiały sesyjne z czego większość  zaopiniowano pozytywnie jednomyślnie oprócz projektu uchwały w sprawie diet dla radnych gdzie wstrzymano się od głosu.

5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym. (12:22:00)

Przewodniczący Rady Pan Henryk Kucharczyk poinformował, że w okresie międzysesyjnym w dniu 15 listopada do Biura Rady wpłynął projekt budżetu gminy na 2022 rok. Ponadto przewodniczący poinformował, że uczestniczył w dniu 11 listopada w obchodach Narodowego Święta Niepodległości oraz w dniu 14 listopada w uroczystym przywitaniu nowego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Oleśnie.

6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym. (12:23:00)

Informacji z działalności w okresie  międzysesyjnym udzielił Burmistrz Olesna, który poinformował, że na sesji w dniu 4 i 16 listopada 2021 r. Rada Miejska w Oleśnie podjęła 7 uchwał, których realizacja przedstawia się następująco:

Nr uchwały

Tytuł uchwały

Realizacja

335

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok

w trakcie realizacji

336

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

w trakcie realizacji

337

w sprawie emisji obligacji komunalnych

w trakcie realizacji

338

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLV/334/21 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26.10.2021r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

wykonana

339

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki pn. „SIM Opolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

wykonana

340

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok

w trakcie realizacji

341

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

w trakcie realizacji

II Wydałem następujące zarządzenia:

Nr zarządzenia

Tytuł zarządzenia

84

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.

85

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w użyczenie.

86

w sprawie aktualizacji przyjętych zasad polityki rachunkowości w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Oleśnie oraz w jednostkach oświatowych obsługiwanych przez Wydział Edukacji w Oleśnie.

87

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.

 

88

w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art.243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

89

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projektu uchwały budżetowej Gminy Olesno na 2022 r.

90

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Olesno z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2022.

91

w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji dokumentu "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016-2023.

92

w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok.

 

III Zorganizowałem i odbyłem następujące spotkania:

6.11.2021

 • uczestniczyłem w XII Zjeździe Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Oleśnie skupiającego 16 jednostek OSP funkcjonujących w gminie Olesno. Zjazd odbył się w strażnicy OSP Borki Małe. Podczas spotkania wręczałem Srebrne Medale za Zasługi dla Pożarnictwa a ponadto złożyłem podziękowania ustępującym członkom zarządu gminnego związku.

6-7.11.2021

 • objąłem honorowym patronatem IV Oleski Festiwal Tańca w ramach którego został zorganizowany XXXI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego, IV Otwarte Mistrzostwa Ziemi Śląskiej w Tańcu Towarzyskim oraz Grand Prix Polski w kategoriach seniorskich. Festiwal odbył się w hali sportowej Zespołu Szkół w Oleśnie.

8.11.2021

 • w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie, odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. Z ramienia Urzędu podpisałem umowy na realizację następujących zadań: budowa dedykowanego oświetlenia ulicznego przejścia dla pieszych przy ul. Dworcowej 20 w Oleśnie oraz budowa dedykowanego oświetlenia ulicznego przejścia dla pieszych przy  posesji ul. Lompy 1 w Oleśnie.

09.11.2021

 • zawarcie umowy w kancelarii notarialnej w Opolu w sprawie nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości. Staliśmy się właścicielami ulicy Dębowej, która znajduje się w Świerczu pomiędzy terenami KSSE a składowiskiem odpadów.

10.11.2021

 • uczestniczyłem w obchodach 103 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz w uroczystym ślubowaniu uczniów Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie.

11.11.2021

 • z okazji Narodowego Święta Niepodległości uczestniczyłem w obchodach, które rozpoczęły się  uroczystą mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele pw. Bożego Ciała. Po niej uczestnicy mszy udali się na cmentarz komunalny, pod pomnik Lotników Polskich, gdzie w otoczeniu biało-czerwonych flag, zaśpiewali wspólnie hymn Polski, delegacje złożyły wiązanki biało-czerwonych kwiatów pod pomnikiem Lotników Polskich, a uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Oleśnie, podczas krótkiego występu, odśpiewali pieśni patriotyczne. 

14.11.2021

 • uczestniczyłem w oficjalnym powitaniu w związku z otrzymaniem nowego samochodu pożarniczego przez Ochotniczą Straż Pożarna w Starym Oleśnie. Wartość samochodu to kwota 247.990,00 zł, z tego 197.990,00 zł pochodzi z budżetu gminy Olesno, a 50.000,00 zł  to dotacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jest to pierwszy w historii tej jednostki samochód pożarniczy.

15.11.2021

 • uczestniczyłem w forum rozwoju regionalnego w Opolu w Sali senatu Uniwersytetu Opolskiego z udziałem pana ministra Waldemara Budy, pana wiceministra Marcina Ociepy z udziałem prezesów zarówno Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Panem Januszem Michałkiem jak i Gliwickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej gdzie miałem okazję przeprowadzić szereg rozmów na tematy gospodarcze.

16.11.2021

 • spotkałem się z prezesem Oleskiego Klubu Sportowego w sprawach bieżących a także z prezesem spółki Promedia Krzysztofem Krupą oraz nowym naczelnym redaktorem NTO.
 • uczestniczyłem w zdalnym roboczym spotkaniu dotyczącym ostatecznych uzgodnień związanych ze społeczną inicjatywą mieszkaniową.

17.11.2021

 • spotkałem się z dyrektorem Banku Gospodarstwa Krajowego panem Glinerem oraz przedstawicielem banku z Warszawy. Rozmawialiśmy o kolejnych projektach oraz współpracy dotyczącej kolejnej edycji „Polskiego Ładu” i innych formach finansowania planowanych przez nas inwestycji.
 • tego dnia spotkałem się również z zarządem opolskim filatelistów oraz z naszym oleskim kołem po śmierci przewodniczącego tego koła pana Szircha. Spotkanie odbyło się w Sali obrad Urzędu Miejskiego

18.11.2021

 • uczestniczyłem w walnym zgromadzeniu Zarządu Subregionu Północnego Opolszczyzny, które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Kluczborku. Tematem posiedzenia była Strategia Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021-2030 gdzie prezentowaliśmy nasze projekty, które chcielibyśmy w tym czasie zrealizować
 • tego dnia spotkałem się także z przedstawicielami Samorządów Ziemi Oleskiej aby uzgodnić zainteresowanie wszystkich stron w sformalizowaniu tego partnerstwa w postaci związku powiatowo-gminnego. Sformalizowanie tej współpracy pozwoli na ubieganie się o środki zewnętrzne.

19.11.2021

 • spotkałem się z pracownikami OPS z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
 • tego dnia spotkałem się również z Marszałkiem Szymonem Ogłazą w sprawach bieżących dotyczących budownictwa drogowego.

23.11.2021

 • uczestniczyłem w konferencji, gdzie byłem jednym z prelegentów, zorganizowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podczas podsumowującej roczną pracę samorządów w ramach pilotażowego projektu Centrum Wsparcia Doradczego.

24.11.2021

 • uczestniczyłem w uroczystości wręczania nagród i wyróżnień gdzie z rąk Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły odebrałem   nagrodę główną w 12 edycji Konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego 2021 dla zrewitalizowanej oleskiej promenady przy ul. Murka. 

Oleska Promenada otrzymała wyróżnienie w konkursie na „Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat OROT”! Uroczysta gala wręczenia tytułów odbyła się 7 listopada 2021 r. na Zamku Książęcym w Niemodlinie. W imieniu gminy Olesno wyróżnienie odebrał Pan Roman Kokot.

 • tego dnia spotkałem się również z panem Marszałkiem Andrzejem Bułą min. w tematach gospodarczych oraz kolejnej perspektywy unijnej.

25.11.2021

 • uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Seniorów. W posiedzeniu uczestniczyła także Pani Marlena Szulc Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie oraz Pan Marek Kurda Dyrektor Miejskiego Domu Kultury  w Oleśnie. Tematem posiedzenia było podsumowanie działalności Rady  Seniorów oraz omówienia planu pracy na przyszły rok.

27.11.2021

 • na sali gimnastycznej PSP nr 1 im. T. Kościuszki w Oleśnie  spotkałem się z oleskimi seniorami w ramach stworzonej grupy chcącej się nauczyć grać w tenisa, którzy poprzez swoją grę pokazali, że w tenisa ziemnego można zaangażować się w każdym wieku.
 • uczestniczyłem w spotkaniu, które odbyło się w Sali OSP Wachów podsumowujące kolejną edycję realizacji zadań w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. Między innymi Borki Wielkie, Łomnica, Wachów oraz Wachowice zaprezentowały zrealizowane zadania w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Społecznej.

Piotr Gręda: Mam pytanie dotyczące spotkania z Panem Ogłazą, czy przewiduje się dalszy remont ulicy Murka przy kościele ?

Burmistrz Olesna: Strategiczne zadania dla gminy to w tej chwili dojazd do węzła obwodnicowego czyli ulica Gorzowska i przebudowa ulicy Sienkiewicza oraz połączenie z ulicą Chopina. Jest to strategiczne zadanie w tej chwili ponieważ prawdopodobnie za niecały rok będzie gotowa obwodnica. Kolejna duża inwestycja, od wielu lat oczekiwana to jest przebudowa ulicy Opolskiej w Łowoszowie. To są priorytetowe dwa zadania które chcielibyśmy aby były zrealizowane jak najszybciej. Dalsze tematy związane z drogami wojewódzkimi być może będą realizowane.

Piotr Gręda: Czy istnieje szansa chociaż na bieżący remont przedmiotowej drogi, czy były rozmowy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w tej sprawie?

Burmistrz Olesna: Zarówno remonty bieżące jak i rozmowy z Zarządem Dróg Wojewódzkich są prowadzone permanentnie, to jest chyba rzecz oczywista.

7. Odpowiedzi na interpelacje. (12:38:00)

Ponieważ do Biura Rady nie wpłynęły żadne interpelacje punkt ten stał się bezprzedmiotowy.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok. (zał. nr 1) (12:39:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2021 rok. (12:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Artur Paluch, Jan Jaskulski, Henryk Kucharczyk, Łukasz Czołkos, Edeltrauda Zug, Jan Bonk, Tomasz Harciarek, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(3):
  Andrzej Kochański, Irena Hadasik, Marek Leśniak

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 2) (12:42:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (12:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Artur Paluch, Jan Jaskulski, Jan Bonk, Henryk Kucharczyk, Edeltrauda Zug, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Piotr Gręda, Tomasz Harciarek, Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(3):
  Andrzej Kochański, Irena Hadasik, Marek Leśniak

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 2022 roku. (zał. nr 3) (12:43:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 2022 roku. (12:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Artur Paluch, Tadeusz Zamłyński, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Edeltrauda Zug, Tomasz Harciarek, Jarosław Leszczyński, Jan Jaskulski, Piotr Gręda, Łukasz Czołkos, Klaudiusz Małek, Jan Bonk
 • BRAK GŁOSU(3):
  Andrzej Kochański, Irena Hadasik, Marek Leśniak

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2022 rok stanowiący część strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Olesno. (zał. nr 4) (12:47:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2022 rok stanowiący część strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Olesno. (zał. nr 4) (12:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Artur Paluch, Jan Jaskulski, Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Tomasz Harciarek, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Zamłyński, Grzegorz Biernacki, Edeltrauda Zug, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(3):
  Andrzej Kochański, Irena Hadasik, Marek Leśniak

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Olesno z organizacjami pozarządowymi na rok 2022. (zał. nr 5) (12:48:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Olesno z organizacjami pozarządowymi na rok 2022. (12:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Artur Paluch, Jan Bonk, Jan Jaskulski, Tadeusz Zamłyński, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Edeltrauda Zug, Tomasz Harciarek, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(3):
  Andrzej Kochański, Irena Hadasik, Marek Leśniak

13. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu naliczania diet dla radnych, przewodniczących komisji oraz przewodniczącego Rady Miejskiej w Oleśnie i wiceprzewodniczących. (zał. nr 6) (12:49:00)

Radny Piotr Gręda złożył wniosek o obniżenie wysokości diet dla radnych: Przewodniczący Rady 80%, Wiceprzewodniczący Rady 60%, Przewodniczący Komisji 50%, Radny Rady Miejskiej 40% kwoty określonej w par. 1 przedmiotowej uchwały (12:55:00)

Głosowanie nad wnioskiem

Wyniki imienne:

 • ZA (3):
  Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda, Jan Jaskulski
 • PRZECIW (7):
  Łukasz Czołkos, Artur Paluch, Jan Bonk, Henryk Kucharczyk, Edeltrauda Zug, Klaudiusz Małek, Grzegorz Biernacki
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Tomasz Harciarek, Tadeusz Zamłyński
 • BRAK GŁOSU(3):
  Andrzej Kochański, Irena Hadasik, Marek Leśniak

Głosowanie nad uchwałą w sprawie sposobu naliczania diet dla radnych, przewodniczących komisji oraz przewodniczącego Rady Miejskiej w Oleśnie i wiceprzewodniczących. (12:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Tomasz Harciarek, Jan Jaskulski, Grzegorz Biernacki, Edeltrauda Zug, Henryk Kucharczyk, Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Artur Paluch, Tadeusz Zamłyński, Klaudiusz Małek
 • PRZECIW (2):
  Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(3):
  Andrzej Kochański, Irena Hadasik, Marek Leśniak

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe. (zał. nr 7) (12:56:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe. (12:57:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jan Bonk, Artur Paluch, Jan Jaskulski, Edeltrauda Zug, Henryk Kucharczyk, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Tomasz Harciarek, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda, Tadeusz Zamłyński, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(3):
  Andrzej Kochański, Irena Hadasik, Marek Leśniak

15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Związku Powiatowo – Gminnego „Samorządy Ziemi Oleskiej”. (zał. nr 8) (12:57:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie utworzenia Związku Powiatowo – Gminnego „Samorządy Ziemi Oleskiej”. (12:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Artur Paluch, Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Tadeusz Zamłyński, Edeltrauda Zug, Henryk Kucharczyk, Jarosław Leszczyński, Grzegorz Biernacki, Tomasz Harciarek, Piotr Gręda, Jan Jaskulski, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(3):
  Andrzej Kochański, Irena Hadasik, Marek Leśniak

16. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (zał. nr 9) (12:59:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (13:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Artur Paluch, Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Tadeusz Zamłyński, Tomasz Harciarek, Jan Jaskulski, Henryk Kucharczyk, Grzegorz Biernacki, Jarosław Leszczyński, Edeltrauda Zug, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(3):
  Andrzej Kochański, Irena Hadasik, Marek Leśniak

17. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Olesno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. (zał. nr 10) (13:00:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Olesno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. (13:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Jaskulski, Jan Bonk, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Łukasz Czołkos, Jarosław Leszczyński, Tomasz Harciarek, Artur Paluch, Edeltrauda Zug, Klaudiusz Małek, Tadeusz Zamłyński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(3):
  Andrzej Kochański, Irena Hadasik, Marek Leśniak

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Olesno. (zał. nr 11) (13:01:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Olesno. (13:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jan Bonk, Artur Paluch, Tomasz Harciarek, Edeltrauda Zug, Łukasz Czołkos, Henryk Kucharczyk, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda, Jan Jaskulski, Grzegorz Biernacki, Klaudiusz Małek, Tadeusz Zamłyński
 • BRAK GŁOSU(3):
  Andrzej Kochański, Irena Hadasik, Marek Leśniak

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna. (zał. nr 12) (13:03:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna. (13:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Bonk, Artur Paluch, Henryk Kucharczyk, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Łukasz Czołkos, Jarosław Leszczyński, Edeltrauda Zug, Jan Jaskulski, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Tomasz Harciarek
 • BRAK GŁOSU(3):
  Andrzej Kochański, Irena Hadasik, Marek Leśniak

20. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Oleśnie. (zał. nr 13) (13:06:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Oleśnie. (13:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Artur Paluch, Jan Bonk, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Zamłyński, Edeltrauda Zug, Jan Jaskulski, Jarosław Leszczyński, Tomasz Harciarek, Łukasz Czołkos, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda, Grzegorz Biernacki
 • BRAK GŁOSU(3):
  Andrzej Kochański, Irena Hadasik, Marek Leśniak

21. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Olesna. (13:07:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Olesna. (13:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jan Bonk, Jan Jaskulski, Tadeusz Zamłyński, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Edeltrauda Zug, Tomasz Harciarek, Łukasz Czołkos, Jarosław Leszczyński, Artur Paluch, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(3):
  Andrzej Kochański, Irena Hadasik, Marek Leśniak

22. Zapytania i wolne wnioski. (13:09:00)

Ze strony radnych nie zostały złożone żadne wnioski i zapytania.

23. Zakończenie obrad. (13:09:00)

Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział: „A teraz zamykam obrady XLVIII sesji Rady Miejskiej w Oleśnie”. Obrady zakończono o godzinie 1309

Protokołowała:                                             Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                          

                                                                                           

        Henryk Kucharczyk

Teresa Skrzydło

 

Karolina Wiktor