1 Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Przejdź do treści

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

Wyborca może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy. 

W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania.

Jednakże w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego dopisanie wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania dopuszczalne jest wyłącznie na obszarze okręgu wyborczego właściwego dla miejsca stałego zamieszkania.

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy wnioskodawcą jest wyborca niepełnosprawny, a na obszarze okręgu wyborczego właściwego jego stałego zamieszkania nie ma siedziby obwodowej komisji wyborczej przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wniosek składa się w urzędzie gminy najpóźniej w dniu 12 listopada 2014 r.

Wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Informacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej gminy oraz w obwieszczeniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o numerach i granicach obwodów głosowania, najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów, tj. w dniu 17 października 2014 r.

wydruk | pdf

Rejestr:

Wprowadzający:
Grzegorz Gąsior (2014-06-17 15:13:05)
Modyfikujący:
Grzegorz Gąsior (2014-09-12 08:43:28)